Archiwum

2006

Grudzień 2006

 • 3 grudnia – zakończenie rejestracji uczestników III Konferencji Naukowej „Wiedza i Innowacje” – zgłosiło się ponad 100 osób.
 • wybór referatów do prezentacji w trakcie III Konferencji, stworzenie programu konferencji.
 • zakończenie prac nad drugą z książek Instytutu.

 

Listopad 2006

 • 17 listopada – wydanie pierwszej z książek Instytutu: E. Okoń-Horodyńska, K. Piech (red.), Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2006 (s. 350 + 30).
 • 23 listopada – organizacja Panelu Ekspertów nt. Priorytetu 7 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-13, w ramach ewaluacji ex-ante PO IG dokonywanej przez firmę CASE-Doradcy, miejsce: Szkoła Główna Handlowa

Prezes Instytutu:

 • 30 listopada: wzięcie udziału w konferencji w Pradze z udziałem trzech laureatów Nagrody Nobla
 • efektem uczestnictwa był artykuł pt. „Czego polscy politycy gospodarczy mogą się nauczyć od „Noblistów” z lat 2000-04?”

 

Październik 2006

 • uruchomienie strony internetowej III konferencji „Wiedza i Innowacje” (w dwóch wersjach językowych), rozpoczęcie zapraszania do udziału w konferencji.
 • ukończenie Opinii nt. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-13.
 • uruchomiona została docelowa szata graficzna strony internetowej Instytutu.
 • zakończenie redakcji pierwszej z książek Instytutu pt. „Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz budowania gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce” (wśród autorów m.in. prof. prof. E. Okoń-Horodyńska, W. Welfe, U. Płowiec, A. Kukliński; pozytywna recenzja prof. W. Orłowskiego).

Prezes Instytutu:

 • rozpoczyna udział w ewaluacji ex-ante Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-13, CASE-Doradcy na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (X-XII 2006 r.). Zadania Prezesa opisano tutaj.

 

Lipiec 2006

 • przygotowania do organizacji III Konferencji „Wiedza i Innowacje” w Krakowie.
 • wypracowanie Stanowiska Instytutu w sprawie proponowanych przez rząd zmian w CIT.
 • wypracowanie Stanowiska na temat zmian w PIT.

 

Kwiecień 2006

 • rozpoczęcie procesu rejestracji Instytutu
2007

Grudzień 2007

 • opublikowany został raport z tegorocznej edycji badań pt. Rozwój i polityka gospodarcza w Polsce”.

Prezes Instytutu:

 • wziął udział w seminarium podsumowującym projekt ISKRA Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Politechniki Wrocławskiej w Kraskowie pod Wrocławiem, gdzie zaprezentował referat pt. „Gospodarka wiedzy w Polsce i Unii Europejskiej”

 

Listopad 2007

 • opublikowanie dwóch książek:
  K. Piech, E. Skrzypek (red.), WIEDZA wgospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, IWI, Warszawa 2007 (s. 370 + 34)
  E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red.), INNOWACJE w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, IWI, Warszawa 2007 (s. 330 + 32)
 • zakończenie rejestracji uczestników IV Konferencji Naukowej z serii „wiedza i innowacje”, Uniwersytet Jagielloński, 17-18 I 2008 r.; chęć udziału w konferencji zgłosiło ok. 70 osób (bez organizatorów i zaproszonych gości) wraz z ponad 40 referatami
 • zakończenie badań nt. rozwoju i polityki gospodarczej w Polsce
 • odbyło się posiedzenie Rady Instytutu

Prezes IWI:

 • 29-30 XI: wziął udział w VIII Kongresie Ekonomistów Polskich, mając kilkuminutowe wystąpienie w trakcie sesji pt. „Prognozowanie makroekonomiczne”
 • 20 XI poprowadził dyskusję panelową w SGH pt. „Interes publiczny a oczekiwania przedsiębiorców” z udziałem – jako panelistów:Rafała Iniewskiego – Przewodniczącego Rady Podatkowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan
  prof. Grzegorza Kołodki – b. wicepremiera i ministra finansów (TIGER – WSPiZ im. L. Koźmińskiego) oraz
  dra Andrzeja Malinowskiego – Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskichdyskutowane w trakcie panelu zagadnienia dotyczyły m.in. podatków i polityki gospodarczej przyszłego rządu

 

Październik 2007

 • współwydanie książki: S. Pangsy-Kania (red.), Wiedza i innowacje rozwoju polskich regionów: siły motoryczne i bariery, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego & Instytut Wiedzy i Innowacji, Gdańsk 2007.
 • zakończenie „grantu wyszehradzkiego”
 • kontynuacja dystrybucji książki „wyszehradzkiej”
 • udostępnienie bezpłatnie on-line dwóch książek IWI (wydanych na początku 2007 r.)
 • przeniesienie konferencji planowanej na 9 X w SGH na 17-18 I 2008 r. do UJ, Kraków

 

Wrzesień 2007

 • rozpoczęto dystrybucję książki „wyszehradzkiej”
 • kontynuacja przygotowań do konferencji

Prezes IWI:

 • wziął udział w konferencji Uniwersytetu Łódzkiego i Głównego Urzędu Statystycznego nt. rachunków narodowych
 • zaprezentował na konferencji EUROREGu i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. „Rozwój regionalny w Europie Środkowej i Wschodniej” referat nt. wpływu funduszy unijnych na konwergencję polskiej gospodarki i regionów
 • doradza Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w zakresie metodologii oceny dużych projektów inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków publicznych w zakresie lepszego uwzględniania potrzeb rozwojowych państwa

 

Sierpień 2007

 • Rozpoczęcie rejestracji uczestników IV Konferencji Naukowych „Wiedza i Innowacje”, SGH, 9 X 2007 r.
 • Zakończenie składu i redakcji książki pt. „Knowledge and innovation processes in Central and East European economies” i przekazanie jej do druku.
 • Opracowanie stanowiska nr 4 pt. „Prawa podstawowe – nie dla Polaków?”

 

Lipiec 2007

 • Rozpoczęcie rejestracji uczestników IV Konferencji Naukowych „Wiedza i Innowacje”, SGH, 9 X 2007 r.
 • Zakończenie składu i redakcji książki pt. „Knowledge and innovation processes in Central and East European economies” i przekazanie jej do druku.
 • Opracowanie stanowiska nr 4 pt. „Prawa podstawowe – nie dla Polaków?”

 

Czerwiec 2007

 • Zakończenie przygotowań IV Konferencji Naukowych „Wiedza i Innowacje”.
 • Zakończenie prac merytorycznych nad przygotowaniem publikacji „Knowledge and innovation processes in Central and East European economies”.
 • Zakończenie procesu recenzowania trzech książek po III konferencji „Wiedza i Innowacje”.

Prezes IWI:

 • uczestniczy w panelu badawczym pt.”ICT a społeczeństwo” w ramach „Narodowego Programu FORESIGHT „Polska 2020”
 • wziął udział w „Inicjatywie Technologicznej” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako recenzent merytoryczny i biznesowy

 

Maj 2007

 • Dalsze prace nad przygotowaniem publikacji „Knowledge and innovation processes in Central and Eastern Europe”.
 • Zakończenie pierwszego etapu procesu recenzji trzech książek po III Konferencji „Wiedza i Innowacje”.
 • Dalsza rozbudowa strony internetowej, w tym w jęz. angielskim.
 • Kontynuacja przygotowań do kolejnych konferencji Instytutu.
 • Współpracę z IWI rozpoczęła Joanna Osińska, studentka ekonomii oraz stosunków międzynarodowych SGH, przejmując część dotychczasowych obowiązków Dyrektor Maryli Stadnik (w związku z jej przejściem do Ministerstwa Gospodarki).

Prezes IWI:

 • wygłosił wykład pt. „Gospodarka i finanse japońskie z przełomu XX i XXI wieku” (15 maja, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
 • poprowadził dyskusję panelową pt. Polska-Japonia z okazji 50. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią (14 maja, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa) z udziałem Ambasadora Japonii Ryuichi Tanabe, senator RP Doroty Arciszewskiej (Przewodnicząca Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej), prof. Jana Bossaka (SGH) i dra Jacka Charona (Ministerstwo Transportu); dyskusję otworzył prof. Piotr Płoszajski (Prorektor SGH)

 

Kwiecień 2007

 • Dalsza rozbudowa sprzętowa biura.
 • Dyrektor Generalna IWI Maryla Stadnik odeszła z pracy w Instytucie do Ministerstwa Gospodarki.
 • Uruchomiono stronę internetową projektu wyszehradzkiego. Trwają prace nad anglojęzyczną witryną IWI. Adres: www.knowledge-innovation.eu
 • Trwają prace nad przygotowaniem publikacji „Knowledge and innovation processes in Central and Eastern Europe” – gromadzenie propozycji tytułów i abstraktów tekstów od autorów polskich i zagranicznych
 • Kontynuacja procesu recenzji dwóch książek po III konferencji „Wiedza i Innowacje”.
 • Kontynuacja przygotowań do kolejnych konferencji Instytutu.

Prezes IWI:

 • wziął udział w XIII Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów pt. „Labour Market and Competitiveness” (12-14 kwietnia, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński)

 

Marzec 2007

 • 1 marca – nowa siedziba biura IWI: Al. Niepodległości 186 (dotychczasowy budynek ONZ, na terenie OPI, naprzeciwko Biblioteki Narodowej, k. Urzędu Patentowego). Zakupiono sprzęt biurowy (komputerowy i in.), meble itp.
 • 1 marca – nowym Dyrektorem Generalnym IWI została mgr Maryla Stadnik
 • trwają prace nad rozbudową strony internetowej, w tym również w j. angielskim.
 • Zakończono kompletowanie grona autorów książki anglojęzycznej (Visegrad project).
 • Zakończono pierwszy etap recenzowania prac do dwóch książek, zakończono wstępne prace techniczne nad tekstami, a także przesłano teksty do kolejnej recenzji.
 • Nowe osoby weszły w skład Rady Ekspertów.
 • Rozpoczęto przygotowania do kolejnych konferencji.

Prezes IWI:

 • wziął udział w konferencji pt. „Innowacyjność województwa mazowieckiego w świetle badań i praktyki gospodarczej” (27 marca, CASE-Doradcy, Krajowa Izba Gospodarcza) w ramach projektu „Kółka i Fora Technologiczne” i wygłosił prezentację pt. „PO IG jako program wsparcia mazowieckich przedsiębiorstw – czy rzeczywiście?” (napisany wraz z Marylą Stadnik)
 • wziął udział w konferencji pt. „Business and Social Development: how the two connect?” (29-31 marca, Sabanci University – Stambuł, British Council)

 

Luty 2007

 • wydanie trzeciej książki: K. Piech, Programowanie i prognozowanie makroekonomiczne w Polsce. Podręcznik użytkowanika modelu HERMIN, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 • otrzymanie grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na wydanie książki pt. „Knowledge and Innovation Processes in Central and Eastern Europe”
 • opublikowanie dwóch artykułów w czasopiśmie „e-mentor” nr 1/2007:
 • Jak budowano społeczeństwo informacyjne w Wielkiej Brytanii? Czego polscy politycy gospodarczy powinni się nauczyć od brytyjskiego e-ambasadora? (K. Piech, M. Stadnik)
 • Wiedza i innowacje – bijące serce europejskiego wzrostu. Wnioski z III konferencji naukowej Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery (B. Mierzejewska, K. Piech)

Prezes IWI:

 • wziął udział w szkoleniu pt. „Regionalne e-środowisko edukacyjne ? rozwiązania ICT wspierające system edukacji szkolnej oraz zarządzanie oświatą” (22 lutego, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”)
 • poprowadził godzinny wykład pt. „Wspieranie kształcenia za pomocą ICT e-learning w różnych przykładach” w ramach ww. szkolenia

 

Styczeń 2007

 • 8 stycznia – wydanie drugiej z książek Instytutu: E. Okoń-Horodyńska, S. Pangsy-Kania (red.), Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007 (s. 184 + 12).
 • 10 stycznia – seminarium z udziałem Andrew Pinder’a w Szkole Głownej Handlowej; organizacja spotkań A. Pindera w Polsce w dniach 11 i 12 stycznia
 • 11 stycznia – III Konferencja Naukowa „Wiedza i Innowacje”, udział wzięło 110 osób
 • 31 stycznia – zakończenie zbieranie finalnych wersji referatów zgłoszonych na konferencję; nadesłano ich ok. 70 szt.

Prezes IWI:

 • reprezentował Instytut w posiedzeniu Komitetu Doradczego Europejskiego Roku Równych Szans 2007 (24 stycznia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)
 • wziął udział w szkoleniu pt. „Oddziaływanie inwestycji ICT na rozwój regionalny – aspekty społeczne i ekonomiczne” (24 stycznia, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”)
2008

Październik-Grudzień 2008

 

Wrzesień 2008

 • Współpraca z CASE-Doradcy przy projektach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących kryteriów wyboru projektów POIG oraz wskaźników ewaluacyjnych POIG.
 • Tłumaczenie książki „Knowledge and the Wealth of Nations”.
 • Zorganizowanie XVI KNME w Ustroniu wraz z Akademią Ekonomiczną w Katowicach.Tytuł konferencji: „Koniunktura gospodarcza – jak daleko do recesji”.

 

Lipiec-Sierpień 2008

 • Zakończenie redakcji dwóch książek z zakresu innowacyjności w gospodarce.
 • Współpraca z CASE-Doradcy przy projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nt. wskaźników ewaluacyjnych 13 działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • Tłumaczenie książki „Knowledge and the Wealth of Nations”.

 

Czerwiec 2008

 • Prace redakcyjne nad kolejnymi książkami Instytutu.
 • Zespół Instytutu przygotował ekspertyzę dla CASE-Doradcy oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. „Wskaźniki na poziomie programu i priorytetów dla SPO-WKP: perspektywa osiągnięcia wartości docelowych, źródła danych, proponowana metodologia”. Recenzent: dr Grażyna Niedbalska (GUS).
 • Współpraca z CASE-Doradcy przy projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nt. wskaźników ewaluacyjnych 13 działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • Tłumaczenia książki „Knowledge and the Wealth of Nations”.
 • Kolejne konferencje: wrzesień (wraz z AE Katowice) i styczeń 2009 r. (na UJ).
 • Zakończenie projektu „Zmieniamy Konstytucję”.

 

Maj 2008

 • Rozpoczęcie współpracy w kwestii sprzedaży książek z portalem wyczerpane.pl.
 • Przygotowanie składu trzech książek z zakresu roli wiedzy i innowacji w gospodarce.
 • Udział dr Sylwii Pangsy-Kani w 5th International Scientific Conference „Business and Management 2008”, Wilno, 16-17 maja 2008 r. oraz wygłoszenie referatu „Open innovation – a new business model at the heart of creative destruction”.
 • Współpraca z Oficyną Wydawniczą SGH nad wydaniem książki nt. konkurencyjności i GOW, zakończona publikacją pt. „Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki oaprtej na wiedzy”.
 • Rozpoczęcie tłumaczenia książki „Knowledge and the Wealth of Nations”.
 • Współorganizacja konferencji pt. „Konkurencyjność, wiedza, innowacje: Polska na tle Europy i współczesnych wyzwań rozwojowych”. Udział wzięlo 70 osób nauki, biznesu i administracji.

 

Kwiecień 2008

 • Recenzowanie tekstów do trzech książek z zakresu roli wiedzy i innowacji w gospodarce.
 • Współpraca z Oficyną Wydawniczą SGH nad wydaniem książki nt. konkurencyjności i GOW.
 • Rozpoczęcie prac nad wydaniem w j. polskim książki „Knowledge and the Wealth of Nations”.
 • Współorganizacja konferencji: maj br. (SGH), wrzesień (AE Katowice) i styczeń 2009 r. (UJ).
 • Rozpoczęcie projektu „Zmieniamy Konstytucję”.

 

Marzec 2008

 • Dominika Bosek rozpoczęła współpracę z Instytutem.
 • Wydanie książki K. Cichego pt. „Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego”.
 • Drugie wydanie książki pt. „Programowanie i prognozowanie makroekonomiczne w Polsce”.
 • Początek przygotowań do konferencji w maju 2008 pt. „Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy”.

 

Luty 2008

 • Rozpoczęcie procesu recenzowania trzech książek z zakresu gospodarki wiedzy i innowacji.

 

Styczeń 2008

 • 17-18-2008 | Uniwersytet Jagielloński | Instytut przeprowadził IV Konferencję Naukową z serii „wiedza i innowacje” pt. „Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki”. W konferencji wzięło udział prawie 80 osób. Wygłoszono aż 53 referaty.
 • Zakończenie zbierania tekstów do kolejnych książek z zakresu zarządzania wiedzą oraz gospodarki wiedzy.
2009

Styczeń-Marzec 2009

 

Kwiecień-Czerwiec 2009

– poprowadził (21.04) dyskusję panelową pt. Sposoby finansowania młodego biznesu z udziałem przedstawicieli PKO BP, BBI Seed Fund oraz AIP Seed Capital
– wziął udział w dyskusji panelowej (20.04) pt. Dlaczego system transferu wiedzy do biznesu nie działa? z udziałem przedstawicieli firmy Apeiron Synthesis oraz AIP.

 

Lipiec-Wrzesień 2009

 • Wydaliśmy trzy książki będące efektem ostatniej konferencji z serii „wiedza i innowacje”.
 • Wykonaliśmy badanie polegające na modelowaniu oddziaływania funduszy unijnych na gospodarkę jednego z województw.
 • Przygotowaliśmy ekspertyzę nt. wpływu kryzysu na polskie przedsiębiorstwa.
 • Przygotowaliśmy XV Konferencję Naukową Młodych Ekonomistów.

 

Październik-Grudzień 2009

 • Przygotowaliśmy ekspertyzę nt. działalności jbr na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.
 • Wydaliśmy książkę nt. praw własności intelektualnej w ramach zlecenia Ministerstwa Gospodarki.
 • Zaprezentowaliśmy wyniki badań nt. oceny realizacji RPO na zlecenie jednego z urz. marszałkowskich.
 • Zakończyliśmy ekspertyzę nt. wpływu obecnego kryzysu na przedsiębiorstwa na zlecenie PARP.
 • 20 listopada, UMK w Toruniu, referat prezesa IWI pt. „Are global economic recessions inevitable?” otwierający konferencję pt. „Contemporary Issues in Economy”.
2010

Październik-Grudzień 2010

 • 17 XII: zawarcie umowy z MNiSzW na realizację w Polsce holenderskiego programu edukacyjnego L.I.F.E. (Live International Future Experience).
 • 17 XII, MNiSzW: udział prezesa IWI w posiedzeniu Rady Młodych Naukowców
 • 3 XII, Hotel Victoria: udział prezesa IWI w konferencji MNiSzW pt. „Koncepcja systemu ewaluacji polityki naukowej w Polsce”
 • 2 XII, Pułtusk: wystąpienie prezesa IWI w ramach 37th Macromodels International Conference
 • 26 XI, MNiSzW:   udział prezesa IWI w posiedzeniu Rady Młodych Naukowców.
 • 25 XI, Bratysława: decyzja International Visegrad Fund o dofinansowaniu projektu „Europe 2020: Building Innovative Knowledge Economies in Central and Eastern Europe”.
 • 10 XI, UW: moderowanie przez prezesa IWI panelu dyskusyjnego nt. przedsiębiorczości akademickiej pt. „Patent na wiedzę”.
 • 9 XI, Sejm RP: udział prezesa IWI w wysłuchaniu publicznym poświęconym projektowi ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw”. Lista osób zgłoszonych do udziału w wysłuchaniu publicznym.
 • 28 X, MNiSzW: udział prezesa IWI w seminarium Departamentu Strategii nt. Obserwatorium badań naukowych i rozwoju technologii.
 • 25 X, 15 XI, ALK: kierowanie przez prezesa IWI i eksperta IWI K. Mieszkowskiego panelem dyskusyjnym dot. współpracy uczelni z biznesem w ramach projektu foresight „Akademickie Mazowsze 2030„.
 • 22 X, MNiSzW:  udział prezesa IWI w posiedzeniu Rady Młodych Naukowców.
 • 21 X, PTE i MNiSzW (W-wa): udział Przewodniczącej Rady Programowej IWI prof. E. Okoń-Horodyńskiej w debacie pt. „Czy Polskę stać na rozwój radykalnych innowacji?”
 • 13 X, Hotel Sobieski (W-wa): udział prezesa IWI i eksperta M. Borowego w Konferencji Open Days „Innowacyjność i Kreatywność – projekty na Mazowszu” organizowanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
 • 13 X, PKiN (Warszawa): wystąpienie prezesa IWI pt. „Przedsiębiorczość akademicka – bariery i szanse rozwoju” na konferencji w ramach projektu „Warszawa potencjałem innowacji”.
 • 5-12 X, Warszawa – interwencje Prezesa IWI w sprawie wadliwej oceny parametrycznej uczelni i wydziałów ekonomicznych.
 • 5 X, Urząd Miasta Warszawy – ukończenie artykułu pt.  „Przedsiębiorczość akademicka – bariery i szanse rozwoju” przez ekspertów IWI.
 • 1 października, MNiSzW – członek Rady Młodych Naukowców prof. Maciej Banach wiceministrem „ds. konkurencji w nauce„.

 

Kwiecień-Czerwiec 2010

 • Przygotowania do współorganizacji XVI Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów – 6-8 września, Sopot.
  8 czerwca – dr Adam Balcerzak z UMK oraz Joanna Osińska z Min. Fin. powołani do Zarządu Instytutu.
 • 4 czerwca, OECD (Paryż) – spotkanie prezesa IWI z kierownictwem i statystykami Dyrektoriatu Nauki, Technologii i Przemysłu OECD.
 • 19-20 maja, SGH – zorganizowanie trzech spotkań przedstawicielami holenderskiej firmy edukacyjno-konsultingowej La’Met nt. programu praktyk studenckich LIFE.
 • 6 maja, SGH – ekspert IWI Krzysztof Mieszkowski wygłosił wykład pt. „Rola państwa we wspieraniu innowacji – studium przypadku” w ramach konferencji „Innowatoria 2010” organizowanej przez NZS SGH. IWI objęło patronat merytoryczny nad tą konferencją.
 • 16 kwietnia, MNiSzW – Prezes IWI wziął udział w posiedzeniu Rady Młodych Naukowców pracującej nad poprawkami do ustaw reformujących system szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.

 

Lipiec-Wrzesień 2010

 • 29 września, SGH (Warszawa) – udział przedstawicieli IWI w spotkaniu z Prorektor ds. Dydaktyki w sprawie uruchomienia zajęć praktycznych na SGH.
 • 28 września, Mory k. Warszawy – udział eksperta IWI K. Mieszkowskiego i prezesa IWI K. Piecha w panelu organizacyjnym dla ekspertów projektu foresight „Akademickie Mazowsze 2030”.
 • 24 września, MNiSzW – udział prezesa IWI w posiedzeniu Rady Młodych Naukowców
 • 22 września, Politechnika Warszawska – udział K. Piecha i K. Mieszkowskiego w spotkaniu z kierownikiem projektu pt. Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” dr. M. Wielcem, kanclerzem PW.
 • 6-8 września, Sopot – XVI Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów
 • 30 lipca, MNiSzW – udział prezesa IWI w posiedzeniu Rady Młodych Naukowców
 • 14 lipca, Londyn – przyjęcie IWI do grona członków Stockholm Network – europejskiej sieci think-tanków zorientowanych rynkowo

 

Styczen-Marzec 2010

2011

Lipiec-Wrzesień 2011

 • 28-29 IX: szkolenie kadry w ramach programu L.I.F.E
 • 31 VIII, 26 IX: udział Prezesa IWI i eksperta K. Mieszkowskiego w panelach dyskusyjnych w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030
 • 21 VII: nowy numer telefonu Instytutu to (22) 242-82-43.
 • VII: Początek podpisywania umów z firmami i organizacjami w ramach Programu L.I.F.E
 • VII: Zakończenie podpisywania umów z uczelniami w ramach Programu L.I.F.E

 

Październik-Grudzień 2011

 

Styczeń-Czerwiec 2011

 • VI: Zmiany w Zarządzie Instytutu:
  • prof. Pangsy-Kania – wiceprezesem IWI
  • dr Aneta Sokół – członkiem Zarządu IWI
 • VI: Zmiana siedziby Instytutu. Aktualny adres w zakładce kontakt.
 • VI: Makroekonomiczna ewaluacja oddziaływania funduszy unijnych na województwo lubelskie.
 • III-VI: Tworzenie modelu składek sektora ubezpieczeniowego w Polsce oraz dokonanie kwartalnych prognoz składek wszystkich grup ubezpieczeniowych do 2012 r.
 • IV: Uruchomiona została strona Programu L.I.F.E: www.praktykistudenckie.edu.pl
 • 6-7 IV, SGH: IWI zorganizowało przeprowadzone przez przedstawiciela holenderskiej firmy La’Met szkolenie dla wykładowców programu L.I.F.E
 • 26 III: wykład prezesa IWI nt. modelowania makroekonomicznego oddziaływania funduszy unijnych w ramach „Akademii ewaluacji”
 • 15 III: przeprowadzka biura Instytutu.
 • 10 III, Ministerstwo Finansów: udział prezesa IWI w konferencji „Euro changeover”
 • 27 II, SGH: moderacja przez prezesa IWI panelu dyskusyjnego pt. „How the companies and organizations see the future of their presence in the V4 Countries?” w trakcie konferencji dofinansowanej przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
 • 28 I, MNiSzW: udział prezesa IWI w posiedzeniu ostatnim posiedzeniu Rady Młodych Naukowców; otrzymanie z rąk Minister Barbary Kudryckiej podziękowań
 • Wydanie ksiązek:
  • Polityka gospodarcza i finanse w teorii i praktyce
  • Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia
  • Innovative Potential in the Dynamic Knowledge-Based Economy
 • od stycznia: udział K. Piecha i K. Mieszkowskiego w projekcie „Akademickie Mazowsze 2030„; kierowanie panelem „Budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym”
 • od stycznia: realizacja holenderskiego programu edukacyjnego L.I.F.E w ramach umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2012

Styczeń-Marzec 2012

 • 5 I : zakończenie prac nad ekspertyzą nt. modelowania i prognozowania kapitału ludzkiego
 • 9-10 I: udział w ostatnim etapie projektu foresight „Akademickie Mazowsze 2030
 • 26 I : wydanie przez PARP książki pt. „Polityki klastrowe w Europie – przedsiębiorstwa, instytucje i zarządzanie„, współredakcja naukowa: dr Krzysztof Piech
 • 30 I :udział w seminarium naukowym Instytutu Gospodarki Światowej SGH na pt. „Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynniki długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym”
 • 7 II : spotkanie z prodziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu nt. projektu LIFE
 • II : rozpoczęcie prac nad projektem „prognozy ekonometryczne składki ubezpieczeniowej dla wszystkich grup i działów ubezpieczeń na lata 2012-14”
 • 3, 10, 17 III, Warszawa: seminaria nt. firm typu spin-off/out dla pracowników, doktorantów i studentów uczelni warszawskich
 • 20III : zakończenie opracowania nt. zakładania i prowadzenia firm odpryskowych w praktyce
 • III : zakonczenie prac nad książką na temat e-biznesu dla PARP
 • III : zakończenie prac nad projektem pod patronatem PTE pt. „Rozwój oraz polityka gospodarcza i społeczna Polski”
 • I-III : prowadzenie prac nad rankingiem ekonomistów na podstawie cytowań – trwają konsultacje wyników i rozszerzenie zakresu badań
 • III: publikacja artykułu ” Praktycznie dla studentów i dla firm „ w numerze 1/2012 magazynu zachodniopomorski Przedsiębiorca
 • I-III : kontynuacja prac nad przygotowaniem książek na temat kryzysów
 • I-III : kontynuacja programu L.I.F.E na pięciu uczelniach publicznych w Polsce
2013

Nowa polityka cenowa

Z dniem 1 lipca 2013 r. zmieniony zostaje cennik naszych książek.
W ramach wakacyjnej promocji ceny obniżyliśmy średnio o 1/4 (nawet do 55%).
Ponadto, zamawiając całą Trylogię o kryzysach klienci otrzymają aż 50 zł rabatu.

 

E-biznes

W 2013 roku Instytut angażował się we wspieranie przedsiębiorczości akademickiej. 13 czerwca PARP ogłosił listę jednostek, które uzyskały dofinansowanie w ramach działania 8.1 POIG. Wśród nich są dwie firmy, które wspieraliśmy. Zwycięzcom konkursu gratulujemy!

 

Zmiany w zarządzie

Dokonane zostały zmiany w Zarządzie Instytutu:

 • p. Joanna Osińska odeszła z zarządu w związku z objęciem funkcji doradcy dyrektora wykonawczego Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie,
 • dr Adam Balcerzak odszedł z zarządu w związku z objęciem funkcji członka Rady Instytutu.

 

Startupy e-biznesowe

Instytut od ponad roku prowadzi działania wspierające rozwój młodych przedsiębiorców (szczególnie studentów) w zakresie e-biznesu.
Na początku 2012 r. PARP wydał przygotowaną przez nas książkę pt.
„E-biznes. Innowacje w usługach”. Jej współautorami byli m.in. studenci. Niektórzy z nich później założyli własne firmy e-biznesowe, z których kilka wygrywa prestiżowe konkursy. 

Pierwszy, duży sukces to wygranie w marcu 2013 r. głównej nagrody w konkursie Global Startup Challenge (inwestycja do 1 mln zł).

Drugi, wygrany w maju 2013 r. konkurs to projekt Google for Entrepreneurs oraz służb zagranicznych naszego kraju, w ramach którego nasz zespół reprezentował pod koniec czerwca Google Polska w konkursie TechWeek Launch w Chicago.

Trzeci sukces to wygranie w czerwcu 2013 r. przez wspierane przez nas dwie firmy konkursu na dotację z działania 8.1 POIG, zaś następnym było uzyskanie kolejnego dofinansowania w ostatnim konkursie z ww. działania.

Uruchomiony został serwis Diabetix. Jest to zbiór aplikacji na różne platformy pomagających diabetykom (osobom chorym na cukrzycę) w kontrolowaniu zawartości cukru we krwi. Serwis jest dostępny jest też w języku angielskim.

 

Strategie innowacji dla firm

Instytut zrealizował projekt pt. „Wiedza kluczem do sukcesu” w ramach którego kilkunastoosobowy zespół naszych doradców przygotował strategie innowacji dla ponad 40 firm województwa warmińsko-mazurskiego.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924