Instytut zrealizował w okresie październik 2014 r. – wrzesień 2015 r.

 

AUDYT TECHNOLOGICZNY SGGW DLA PROJEKTU PN. INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI SGGW.

 

Celem projektu było zdiagnozowanie aktualnego stanu współpracy pomiędzy nauką a biznesem oraz rozpoznanie potencjału do jej rozwijania.

Badanie polegało na dokonaniu inwentaryzacji możliwie wszystkich pomysłów (idei biznesowych) pracowników (i doktorantów) SGGW, które mogłyby mieć szanse na ich ewentualną, późniejszą implementację naukową. Zastosowano metodę ankiety internetowej i w efekcie uzyskano 150 idei biznesowych.

Następnie poproszono autorów o uzupełnienie przeslanych informacji o dokładniejsze dane z zakresu walorów technicznych, zaawansowania innowacyjnego oraz aspektów biznesowych zgłaszanych rozwiązań. Uzyskano w ten sposób 50 zaawansowanych opisów idei biznesowych.

Na podstawie wielokryterialnych ocen prawie 20 ekspertów, komisja ewaluacyjna wybrała 8 kluczowych projektów SGGW.

Projekty dotyczyły nastepujących zagadnień:

  1. Nano-środek poprawiający przyrost mięśni u drobiu.
  2. Piła łańcuchowa zatrzaskowa.
  3. Wykorzystanie dronów do oceny potrzeb nawozenia roślin.
  4. Termo-mechaniczny sposób zwiększania twardości drewna litego.
  5. Uniwersalna szczepionka startowa dla prztwórstwa mięsnego.
  6. Płaski cieczowy kolektor słoneczny chroniony przed przegrzewem instalacji.
  7. Preparat do ochrony roślin przed szkodnikami na bazie nicieni owadobójczych.
  8. Model in ovo do onkologicznych badań przedklinicznych w medycynie weterynaryjnej.

Dokonano badania przedsiębiorstw z otoczenia SGGW pod kątem ich zapotrzebowania na tego rodzaju reklacje z uczelnią.

W tym celu wysłano ankiety do prawie 7000 firm z różnych branź i przeprowadzono 50 wywiadów z przedstawicielami firm.

Najważniejszymi problemami firm okazały się : finanse – firmy chętnie pozyskałyby dodatkowe źródła finansowania i fundusze na inwestycje, drugim problemem są braki w personelu – część firm poszukuje doświadczonych specjalistów, a część studentów chętnych do podjęcia praktyk lub stażu, trzecim problemem są potrzeby technologiczne – związane m. in. z unowocześnianiem linii produkcyjnych czy dostępem do laboratoriów, – mniej istotnym problemem są kwestie organizacyjne i marketingowe oraz potrzeby w zakresie szkoleń i doradztwa.

Ponadto firmy oczekiwały współpracy z uczelnią wyższą w zakresie zastosowania nowych lub istotnie ulepszonych metod produkcji, dystrybucji czy usług (tj. wprowadzania innowacji procesowych) niż w zakresie innych rodzajów innowacji.

Przedsiębiorstwa wskazywały na chęci zatrudnienia studentów, promowanie swojej firmy oraz dostęp do jej zasobów. Prawie połowa (47%) przedsiębiorstw, które odpowiedziały na ankietę, była zainteresowana nawiązeniem kontaktu z SGGW.

W ramach wyboru 8 kluczowych projektów wdrożeniowych Instytut przeprowadził analizę proof of concept i opracował raport komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Raport w języku polskim dostępny tutaj

Raport w języku angielskim dostępny tutaj.

Raport w języku rosyjskim dostępny tutaj.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924