W 2011 roku prezes IWI, dr Krzysztof Piech, był kierownikiem zespołu prowadzącego badania nad

GŁÓWNYMI WYMOGAMI DLA MODELI PROGNOZUJĄCYCH KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE

zleconego przez Instytut Badań Edukacyjnych.