Instytut Wiedzy i Innowacji

Gospodarka polska po 20 latach transformacji

20_lat_trans

  • Redakcja naukowa: dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, dr Grzegorz Szczodrowski
  • recenzja: dr hab. Janusz Kudła
  • Warszawa 2009
  • publikacja dofinansowana przez Narodowy Bank Polski
  • Cena: 50 40 zł
  • Zamów:  ksiazki@instytut.info

 

 

Spis treści

Polska gospodarka w otoczeniu międzynarodowym – wybrane zagadnienia
Rozdział 1. Instytucjonalizacja a międzynarodowy ład ekonomiczny
Aneta Kosztowniak

Rozdział 2. Wyrównywanie poziomu rozwoju Polski i Unii Europejskiej
Barbara Ptaszyńska

Rozdział 3. Poziom życia ludności Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej – analiza taksonomiczna
Katarzyna Warzecha

Rozdział 4. Identyfikacja wahań koniunkturalnych gospodarki polskiej
Rafał Kasperowicz

Rozdział 5. Wzrost gospodarczy a poziomy indeksów giełdowych
Artur Paździor

Rozdział 6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w dobie kryzysu w latach 2006-2009
Anna Górska

Transformacja systemowa w Polsce

 

Rozdział 7. Rynek pracy w gospodarce transformującej się – przykład Polski
Izabella Steinerowska-Streb

Rozdział 8. Bezrobotni mieszkańcy wsi a wsparcie instytucji rynku pracy
Nina Drejerska

Rozdział 9. Ocena transformacji polskiej gospodarki na podstawie mierników konsumpcji
Urszula Grzega

Rozdział 10. Postawy konsumentów a zmiany konsumpcji i aktywności ekonomicznej w Polsce
Jacek Jankiewicz

Rozdział 11. Rynek komunikacji elektronicznej w Polsce po 1989 roku i perspektywy jego rozwoju w kontekście kryzysu gospodarczego
Piotr Szkudlarek

Rozdział 12. Przemoc ekonomiczna w rodzinie
Małgorzata H. Herudzińska

Polityka budżetowa i fiskalna 

 

Rozdział 13. Wybrane doświadczenia międzynarodowe w zakresie programowania budżetu zadaniowego państwa oraz wynikające z nich
wnioski dla państw rozwijających się
Ewa Szczęsna

Rozdział 14. Progresywna i liniowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych
Arkadiusz Weremczuk

Rozdział 15. Niektóre aspekty funkcjonowania podatków pośrednich w systemie preferencji podatkowych na Ukrainie
Halyna Vasylevska

Rozdział 16. Czynniki determinujące rozwój i przepływ kapitału w szarej strefie
Beata Renata Dylkiewicz, Stanisław Piocha

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce

 

Rozdział 17. Zaległości podatkowe w postępowaniu egzekucyjnym
Agnieszka Parlińska, Michał Kotnowski-Rakk

Rozdział 18. Franchising – sposób na rozwój przedsiębiorstwa w czasie kryzysu
Alicja Antonowicz

Rozdział 19. The Importance of TQM. Case Study of A. Blikle Family Business
Artur Chaberski

Rozdział 20. Uwarunkowania rozwoju małych przedsiębiorstw na terenach wiejskich
Małgorzata Smolarek, Joanna Dzieńdziora

Rozdział 21. Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego na przykładzie województwa kujawsko‐pomorskiego
Iwona Sobczak, Artur Piotrowicz

Rozdział 22. Spółki z kapitałem zagranicznym a spółki polskie w latach 1999–2007 na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
Iwona Sobczak

Zarządzanie wiedzą i innowacjami 

 

Rozdział 23. Innowacyjność i kapitał ludzki jako źródło rozwoju gospodarczego
Anna Szynka

Rozdział 24. Dominacja rozwiązań sieciowych we współczesnej gospodarce
Daniel Gach

Rozdział 25. Akumulacja kapitału ludzkiego jako metoda przeciwdziałania
kryzysom gospodarczym oraz sposób łagodzenia ich skutków
Zbigniew Dokurno

Rozdział 26. Zarządzanie talentami jako czynnik sukcesu organizacji XXI wieku
Sylwia Steinerowska

Rozdział 27. Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwach powstałych wskutek restrukturyzacji wielkopolskich firm z branży wydobywczoenergetycznej
Błażej Balewski

Rozdział 28. Osobiste kompetencje przywódcze kadry kierowniczej orężem w walce z kryzysem na przykładzie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie leszczyńskim
Piotr Dzikowski

Rozdział 29. Klaster okopski jako forma innowacyjnych działań w agroturystyce
Michał Roman, Jan Zawadka


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924