Czym jest program L.I.F.E?

17 grudnia 2010 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisało umowę z Instytutem Wiedzy i Innowacji na realizację projektu „Program L.I.F.E – Live International Future Experience” w ramach programu Ministra „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. W roku akademickim 2011-2012 program ma zostać wdrożony na 5 uczelniach wyższych w Polsce.

W trakcie zajęć na uczelni i dzięki pracy w domu za pośrednictwem platformy e-learningowej studenci-praktykanci pod okiem (i ew. z udziałem) pracowników naukowych i konsultantów rozwiązują konkretne projekty biznesowe, ekonomiczne, finansowe, techniczne czy zarządcze firm, w zależności od profilu i kierunku kształcenia.

Zarys projektu zostaje przekazany studentom na początku semestru tak, by z pomocą i pod opieką koordynatora kursu L.I.F.E (w Polsce będzie to wykładowca prowadzący zajęcia L.I.F.E na uczelni) mogli sporządzić raport końcowy dla firmy, w którym kompleksowo opiszą przedmiot i zakres badań oraz ich wyniki i który następnie zostanie przekazany przedsiębiorstwu współpracującemu w ramach projektu. Raport będzie miał formę pisemną. Będzie to forma usługi konsultingowej dla firmy, która może z niej skorzystać w celu własnego rozwoju, bez ponoszenia kosztów. Program L.I.F.E ma na celu wykształcić w uczestnikach projektu praktyczne podejście do problemów przedsiębiorstw i zapewnia swobodniejszą wymianę informacji między środowiskiem biznesowym a uczelniami.

W zamian firma otrzymuje projekt, który będzie świeżym, być może innowacyjnym spojrzeniem na istniejący, realny problem do rozwiązania firmy.

W XXI wieku pracodawcy wymagają od kandydatów przede wszystkim doświadczenia. Studenci dzienni najczęściej odbywają praktyki i staże jedynie w czasie wakacji. Program L.I.F.E umożliwia połączenie tych dwóch elementów, gdyż na jednym z przedmiotów kierunkowych, za który przyznawane są punkty ECTS, studenci odbywają konkretną praktykę na realnym case przedsiębiorstwa.

Dzięki platformie e-learningowej, udostępnionej w ramach programu, do której firma również ma dostęp, studenci będą zgłębiać postawiony przez przedsiębiorstwo problem, czego efektem będzie wspomniany raport końcowy. Wytyczne dla uczestników będą przekazywane w czasie konsultacji z wykładowcami, którzy pomogą wykonać zadania w określonym terminie i podpowiedzą, „jak i gdzie” osoba potrzebująca może znaleźć informacje na temat najlepszego sposobu realizacji zadań z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia, jak również dzięki indywidualnemu kontaktowi z firmą przez Internet. L.I.F.E umożliwi zainteresowanym formy odbycie stażu zawodowego bez konieczności ciągłego przebywania w firmie, instytucji czy organizacji pozarządowej.

Firmy nie tracą na tej współpracy, a mogą wiele zyskać:

– usługę konsultingową wyświadczoną przez studentów

– rozeznanie i interakcja z potencjalnymi przyszłymi pracownikami

– świeże spojrzenie na istniejący problem i odmienny punkt widzenia młodych ludzi

– być może innowacyjne rozwiązanie, które poprawi konkurencyjność firmy

– kooperację ze środowiskiem akademickim i wykładowcą – uaktualnienie wiedzy teoretycznej

– kontakty, które pozwolą przedłużyć współpracę po zakończeniu projektu

– promocja własnego biznesu i podejmowanych działań

 

Jakie firmy mogą brać udział w programie L.I.F.E?

Przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, fundacje, instytuty, przedsiębiorcy, spółki handlowe, uczelnie, jedn. samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe.

O jakie problemy biznesowe chodzi?

Problemem biznesowym określa się szeroko rozumiane inicjatywy rozwoju firmy, badania rynkowe, promocję, marketing, przygotowanie budżetów, projekt opakowań, innowacyjny produkt, zagadnienia finansowe, rozszerzenie działalności, ekspansja na inne rynki, pozyskiwanie funduszy itd. Szczegółowych informacji udziela organizator – Instytut Wiedzy i Innowacji (zakładka: Kontakt).

Z kim firma może się kontaktować?

Firma przede wszystkim powinna kontaktować się bezpośrednio z Instytutem Wiedzy i Innowacji, gdyż to z Instytutem podpisuje umowę dot. Programu L.I.F.E. Dodatkowo może kontaktować się z uczelnią, z którą chce współpracować, a na której program będzie wdrożony – osoby do kontaktu na poszczególnych uczelniach wyszczególnione są w zakładce Rekrutacja i Organizatorzy.

Czego oczekujemy od firmy uczestniczącej w L.I.F.E

Firma powinna zdefiniować czego oczekuje na formularzu udostępnionym przez organizatora. Jeśli projekt jest rozbudowany – podzielić go na mniejsze części dla większej liczby osób. W zależności od ilości projektów niezbędne jest wypełnienie odpowiedniej ilości druków (str 1. umowy z firmą). Jeśli projektu nie da się podzielić – wówczas będzie realizowany przez grupę 2-3 osób. Zachęcamy, by firma zdefiniowała swoje „potrzeby” obszerniej niż tylko np. w 3 zdaniach – można dołączyć osobną kartkę papieru do formularza.

Firma powinna wyznaczyć osobę (w zależności od złożoności projektu i jego wymagań), która w pewnych odstępach czasu skontaktuje się ze studentem przez platformę e-learningową, naprowadzając go na rozwiązanie, jakiego firma od niego oczekuje. Osoba ta powinna również zapoznać się z raportem końcowym i wystawić opinię, na ile jest on użyteczny dla firmy.

Jeśli firma uzna za konieczne – może zaprosić konsultanta/praktykanta do swojej siedziby.

Warto pamiętać, że na tyle na ile firma udostępni dane i wesprze studenta w jego poszukiwaniach rozwiązania – udzielając odpowiedzi na zapytania studenta i precyzując swoje oczekiwania co do efektu projektu, na tyle raport końcowy, przygotowany przez studenta będzie rzetelniejszy i możliwy do realnego wykorzystania w przyszłości firmy (rozwoju, wzrostu konkurencyjności, znalezienia rozwiązania problemu biznesowego, ekonomicznego itp.)

Zgłoszenie przez firmę chęci uczestnictwa w projekcie nie musi oznaczać, że projekt ten będzie realizowany. Uzależnione to jest od dobrania odpowiednich osób do współpracy. Projekty będą realizowane w obu semestrach – możliwe, że projekt firmy, która zgłosi się do nas w tym semestrze będzie realizowany w semestrze letnim. Zależy to od kolejności zgłoszeń.

Mile widziane jest wystawienie referencji (po zapoznaniu się z efektem końcowym prac) zaświadczających, że dana osoba odbyła praktykę w firmie, realizując konkretny projekt biznesowy i że przekazała raport końcowy.

Po zakończeniu semestru będziemy prosili o wypełnienie ankiet dotyczących poziomu zadowolenia z pracy praktykanta, celowości i jakości programu L.I.F.E w Polsce, przygotowanej przez Instytut Wiedzy i Innowacji i centrum La’Met. Pozwoli to udoskonalić projekt w przyszłości.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924