Wprowadzenie kursu LIFE pozwala uczelni zaproponować swoim studentom program profesjonalnego stażu zawodowego połączonego z nauką. Program pozwoli również jednostkom (firmom, instytucjom, stowarzyszeniom i fundacjom) w nim uczestniczącym przekonać się, że warto zaufać kreatywnym studentom i że jeśli tylko otrzymają profesjonalne wsparcie, są w stanie wnieść wiele nowatorskich rozwiązań. Program może zapoczątkować współpracę uczelni z jednostkami, które realizując swoje przedsięwzięcia, mogą włączyć w cały ten proces również rzetelnych studentów.

Korzyści dla uczelni:

  • – wzbogacenie oferty edukacyjnej (ponadto projekt ma szansę zostać przedłużony);
  • – umożliwienie studentom studiów dziennych odbycie profesjonalnego stażu zawodowego w ramach zajęć, bez konieczności rezygnacji z nich;
  • – nawiązanie ściślejszej współpracy ze środowiskiem biznesowym;
  • – umożliwienie studentom praktycznego wykorzystania nabytej w czasie studiów wiedzy;
  • – wzrost innowacyjności uczelni w zakresie metod kształcenia swoich studentów;
  • – nawiązanie kontaktów biznesowych;
  • – przyczynienie się do zatrudnienia konkretnych studentów na określonych stanowiskach w firmach, które będą uczestniczyły w programie;
  • – program przyczynia się do rozwoju uczelni i wzbogacenia jej doświadczenia w kontaktach z przedsiębiorcami, co podnosi atrakcyjność uczelni      dla przyszłych kandydatów na studia;
  • – rozwój przedsiębiorczości akademickiej na uczelni;
  • – projekt nie wymaga specjalnego zaangażowania uczelni, poza wytypowaniem wykładowcy do koordynowania programu na uczelni i studentów   do uczestnictwa w nim a także przydzielenia sali (najlepiej komputerowej) do przeprowadzenia zajęć w zależności od programu zajęć

FAQ


1. Kto odpowiada za L.I.F.E w Polsce

W głownej mierze Instytut Wiedzy i Innowacji i uczelnie wyższe, na których program zostanie wdrożony. O wdrożeniu programu L.I.F.E na uczelniach decyduje podpisanie umowy z Instytutem Wiedzy i Innowacji


2. Jakie są obowiązki koordynatora?

Zadaniem kordynatora jest pośredniczenie między IWI a uczelnią. Powinnien to być pracownik uczelni, znający jej procedury formalne i zasady funkcjonowania. Koordynator odpowiada za wdrożenie L.I.F.E na uczelni i proces rekrutacji studentów. Jego zadaniem jest dopilnowanie podpisania umów, przeporwadzanie rozmów z władzami uczelni na temat programu i wytypowanie wykładowcy, który poprowadzi przedmiot w roku akademickim (koordynator sam może być wykładowcą i prowadzić przedmiot).

Koordynator razem z wykładowcą informują studentów o idei L.I.F.E, odysłając do IWI i innych źródeł, zgodnie z ich wiedzą.

Koorydnator wraz z wykłądowcą mogą pomóc w znalezieniu firm, których profil działalności będzie odpowiadał kierunkowi studiów studentów i pogramowi L.I.F.E realizowanemu na uczelni.


 

 

3. Kto dba o nawiązanie kontaktu i współpracę z firmami?

Przede wszystkim jest to rola Instytutu Wiedzy i Innowacji. IWI podpisuje umowy z firmami, które chcąc uzusykać poradę consultingową od studenta – rozwiązanie swojego problemu biznesowego. Firma na stosownym formularzu opisuje problemowe zagadnienie (zadanie do rozwiązania) dla studenta w ramach jego praktyki.

 


4. Czy wymagane  jest aby firma była zlokalizowana w miejscowości, w którym jest uczelnia?

Nie ma takiego wymogu. Wymiana informacji między studentem, uczelnią a wykładowcą odbywa się poprzez platformę e-learningową – student odbywa praktykę bez konieczności ciągłego przebywania w firmie. Efektem końcowym praktyki jest raport dostarczany firmie w formie elektronicznej z gotowym rozwiązaniem problemu biznesowego.

 


 

5. W jaki sposób studenci będą uczestniczyć w działaniach firmy?

 

 

Firma przekazuje problem badawczy/biznesowy na specjalnym formularzu. Następnie IWI z pomocą La’Met dobiera profil działalności biznesowej z kierunkiem studiów studenta. Student za pośrednictwem platformy e-learningowej jest w ciągłym kontakcie zarówno z wykładowcą jak i firmą, dla której rozwiązuje problem. Student nie musi przebywać w przedsiębiorstwie. Ma natomiast za zadanie przygotować profesjonalny raport, z którego jasno będzie wynikało jak firma może rozwiązać swój problem z przykładami i zastosowaniem rozwiązania w praktyce.


 

6. Kto ponosi koszty jeżeli firma znajduje się w innej miejscowości niż uczelnia?

Nikt – kontakt między studentem a firmą odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej. Oczywiście student może „odwiedzić” firmę, ale na własny koszt.


7. Jakie korzyści z programu mogą odnieść przedsiębiorstwa?

 

 

Przedsiębiorstwa w zamian za uczestniczenie w praktykach – przekazanie problemu biznesowego studentom otrzymuje bezpłatną usługę consultingową. Problemy badawcze mogą być z różnych branży i dziedzin ekonomii, zarządzania, marketingu i finansów, gdyż studenci takich właśnie kierunków będą uczestniczyli w projekcie.


 

8. Ilu ma być uczestników programu: minimalna oraz maksymalna liczba studentów?

W celu zapewnienia wysokiej jakości zajęć, przewiduje się, że na każdej z uczelni weźmie udział nie więcej niż 30 studentów w ciągu semestru.


9. Czy uczelnia musi ponosić jakieś konsekwencje, jeśli liczba studentów będzie poniżej wyznaczonego minimum, lub gdy student się wycofa?

Student nie może wycofać się w trakcie semestru, gdyż są to jego zajęcia, wpisane do jego kalendarza zajęć na danej uczelni. Jeśli studentów w grupie będzie mniej niż 30 – wówczas uczelnia nie ponosi kosztów.


10. Czy uczestnictwo w projekcie wiąże się z jakimiś kosztami po stronie uczelni?

Nie, uczelnia nie ponosi kosztów realizacji projektu (pokrywane są ze środków Ministerstwa i Instytutu). Uczelnia zapewnia salę dydaktyczną, o ile zachodzi potrzeba ze strony wykładowcy i przyznaje punkty ECTS za uczestnictwo w zajęciach Porgamu L.I.F.E.


 

11. Czy ukończenie programu zostanie potwierdzone certyfikatem?

Tak. Oprócz ewentualnych referencji od firmy, w której studenci odbywali praktykę, po ukończeniu kursu otrzymują oni certyfikaty uczestniczenia w międzynarodowym programie praktyk studenckich i referencje od międzynarodowej firmy consultingowej La’Met (wydawane na życzenie). Przyczynia się to do zwiększenia szans na sukces absolwentów – uczestników projektu na rynku pracy.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924