S. Pangsy-Kania, K. Piech (red.)

Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów

mini_okladka-innowacyjnosc

 

 

SPIS TREŚCI

 • Spis treści [v]
 • Spis tabel [viii]
 • Spis rysunków [xi]
 • Wstęp [xiii]
 • Informacje o autorach [xviii]
 • Układ książki i jej zawartość [xx]

Teoretyczne i empiryczne aspekty rozwoju Polski: nowa teoria wzrostu, kapitał ludzki i rozwój technologiczny

 • Rozdział 1.
  Granice stosowalności. Teorie wzrostu endogenicznego wobec procesów transformacji systemowej
  Ivan Peshkov [s. 3]
 • Rozdział 2.
  Dynamika polskiej gospodarki w świetle endogenicznych modeli wzrostu
  Adam Giegiel [s. 16]
 • Rozdział 3.
  Konkurencyjność gospodarki a fundusze unijne na rozwój kapitału ludzkiego w Polsce
  Barbara Kryk [s. 37]
 • Rozdział 4.
  Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy
  Anna Wildowicz-Giegiel [s. 56]
 • Rozdział 5.
  Zatrudnieni w nauce i technice a innowacyjność gospodarki
  Grażyna Węgrzyn [s. 75]
 • Rozdział 6.
  Eksport produktów wysokich technologii – przykład krajów strefy euro
  Robert W. Włodarczyk [s. 86]

Fundusze unijne we wspomaganiu MSP, obszarów wiejskich i Polski Wschodniej

 • Rozdział 7.
  Inicjatywa JEREMIE i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej
  Małgorzata Mikita [s. 101]
 • Rozdział 8.
  Ocena wpływu funduszy UE w latach 2004-2006 na działalność innowacyjną przedsiębiorstw – wyniki badań ankietowych
  Jacek Świtała [s. 112]
 • Rozdział 9.
  Rola instytucji we wsparciu przekształceń rolnictwa rozdrobnionego finansowanych z funduszy unijnych
  Ryszard Kata [s. 123]
 • Rozdział 10.
  Wybrane fundusze UE w rozwoju innowacji i wiedzy na przykładzie Polski Wschodniej – ich znaczenie w retrospekcji oraz perspektywy na lata 2007-2013
  Aneta Sokół [s. 142]
 • Rozdział 11.
  Rola funduszy strukturalnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej regionów Polski Wschodniej
  Jacek Sułek [s. 170]

Rozwój regionalny – rola członkostwa w UE

 • Rozdział 12.
  Polityka rozwoju regionalnego w Polsce w wybranych dokumentach strategicznych w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
  Małgorzata Dziembała [s. 195]
 • Rozdział 13.
  Konwergencja regionów w Polsce – wpływ funduszy unijnych
  Krzysztof Piech [s. 208]
 • Rozdział 14.
  Technologia i przestrzeń a innowacyjność przemysłu w polskich regionach
  Arkadiusz Świadek [s. 224]
 • Rozdział 15.
  Wspieranie wykorzystania technologii teleinformatycznych w polskich przedsiębiorstwach jako element pobudzania rozwoju gospodarczego regionów
  Małgorzata Dziembała [s. 234]
 • Rozdział 16.
  Bariery we wprowadzaniu innowacji w przedsiębiorstwach i sposoby ich przezwyciężania – wybrane zagadnienia
  Agnieszka Różycka [s. 247]
 • Rozdział 17.
  Rola kapitału ludzkiego w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego
  Anna Skórska [s. 265]

Rozwój lokalny – klastry w teorii i w praktyce

 • Rozdział 18.
  Rola klastrów w podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Przykład klastrów japońskich
  Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska [s. 283]
 • Rozdział 19.
  Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw w regionie
  Jacek Rybicki, Beata Pawłowska [s. 299]
 • Rozdział 20.
  Model dynamiki klastra jako narzędzie badania jego możliwości adaptacyjno-rozwojowych
  Jolanta Góra [s. 308]
 • Rozdział 21.
  Rola klastrów w kształtowaniu konkurencyjności i innowacyjności regionu zachodniopomorskiego
  Joanna Markiewicz, Katarzyna Rychlik [s. 336]

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924