E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła (red.)

Kapitał intelektualny i jego ochrona

 

kapital-intelektualny

 • Instytut Wiedzy i Innowacji
 • Warszawa 2009
 • Recenzent: prof. Barbara Polszakiewicz
 • Cena: 41 37 zł
 • Zamów:  ksiazki@instytut.info

 

 

SPIS TREŚCI

 • Wstęp xiii
 • Informacje o autorach xv
 • Układ książki i jej zawartość xvii

Gospodarka wiedzy w Unii Europejskiej

 • Rozdział 1. Wiedza i innowacje jako kluczowy czynnik rozwoju
  gospodarczego w XXI wieku
  Adam P. Balcerzak 3
 • Rozdział 2. Gospodarka oparta na wiedzy w Unii Europejskiej
  – wielowymiarowa analiza dla lat 2000-2007
  Adam P. Balcerzak, Elżbieta Rogalska 23
 • Rozdział 3. Ranking wykorzystania zasobów ludzkich w krajach Unii
  Europejskiej
  Marek Kunasz 35
 • Rozdział 4. Koordynacja wydatkowania unijnych instrumentów finansowania
  polityki badawczo-rozwojowej w Polsce
  Ida Musiałkowska 49
 • Rozdział 5. Zasoby pracy a atrakcyjność inwestycyjna Polski
  Grażyna Maniak, Barbara Kryk 75

Kapitał intelektualny

 • Rozdział 6. Analiza wybranych komponentów kapitału intelektualnego
  w Polsce w układzie przestrzennym
  Izabela Krawczyk-Sokołowska 97
 • Rozdział 7. Kapitał intelektualny jako podstawa budowy przewagi
  konkurencyjnej
  Jacek Rybicki, Beata Pawłowska 109
 • Rozdział 8. Kapitał intelektualny a ład korporacyjny a rachunkowość
  Mirosława Kwiecień, Beata Iwasieczko 121
 • Rozdział 9. Między tradycją a nowoczesnością. Wyłanianie się kapitału
  intelektualnego w uniwersytecie III generacji
  Tadeusz Kowalewski, Tadeusz Popławski 135
 • Rozdział 10. Zasoby i przepływy kapitału intelektualnego. Analiza
  bibliometryczna aktywności publikacyjnej polskich ośrodków naukowych
  Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj 148

Własność intelektualna i wiedza w przedsiębiorstwach

 • Rozdział 11. Znaczenie ochrony patentowej dla polityki innowacyjnej
  Grzegorz Wrześniak 163
 • Rozdział 12. Znaczenie ochrony praw własności intelektualnej dla
  współczesnych gospodarek
  Elżbieta Pohulak-Żołędowska 179
 • Rozdział 13. Zarządzanie własnością intelektualną w organizacji gospodarczej
  Mirosława Kwiecień, Beata Iwasieczko, Katarzyna Piotrowska 193
 • Rozdział 14. Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność
  przedsiębiorstw
  Elżbieta Skrzypek 203
 • Rozdział 15. Wiedza źródłem budowania przewag konkurencyjnych
  współczesnego przedsiębiorstwa
  Waldemar Walczak 215

Szkolnictwo wyższe i sektor nauki

 • Rozdział 16. Innowacje a zarządzanie w szkole wyższej
  Tadeusz Wawak 227
 • Rozdział 17. Mapowanie wiedzy w organizacjach B+R jako element procesu innowacyjnego
  Marcin Kelm 241
 • Rozdział 18. Czynniki kulturowe oraz ich znaczenie dla współpracy szkolnictwa wyższego z pracodawcami. Przypadek zarządzania w turystyce
  Piotr Górski 257
 • Rozdział 19. Ewolucja e-learningowego modelu nauczania w Polsce. Analiza projektu LAMS WZiEU
  Adam Stecyk 271
 • Rozdział 20. Wielowymiarowe interakcje teorii i praktyki. DoświadczenieProgramu L.I.F.E.
  Marko Hernaiz 283
 • Rozdział 21. Jak przekazywać studentom wiedzę dziedzinową (kapitał intelektualny) – czyli dobre praktyki w nauczaniu rachunkowości
  Beata Iwasieczko, Dominika Markiewicz-Rudnicka 294

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924