Konkurencyjność, wiedza, innowacje:

Polska na tle Europy i współczesnych wyzwań rozwojowych


Honorowy patronat:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

16 maja 2008 r.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Główną przesłanką organizacji konferencji jest zakończenie grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy” (nr 1H02B 012 28). Realizowany był on w Instytucie Przedsiębiorstwa SGH od 2005 r. Jego efektem jest książka, która w maju br. ukaże się nakładem Oficyny Wydawniczej SGH.
 • Korzystając z tej sposobności, postanowiliśmy dokonać pewnego rodzaju przeglądu publikacji z zakresu szeroko rozumianej gospodarki wiedzy, które w ostatnim czasie ukazały się na naszym rynku publikacyjno-naukowym. Stąd zaprosiliśmy do udziału w konferencji przedstawicieli innych uczelni wyższych, którzy przedstawią dokonania publikacyjno-organizacyjno-naukowe swoich ośrodków.
 • Prezentacja wyników badań naukowych pokazujących roz­wój gospodarki wiedzy i innowacji w Unii Europejskiej.
 • Prezentacja wniosków z publikacji wydanych dotąd w Polsce z zakresu szeroko rozumianej tematyki gospodarki wiedzy i innowacji.
 • Przedstawienie poziomu konkurencyjności Polski na tle innych kra­jów europejskich, zwłaszcza w kontekście procesów pogłębia­nia integracji europejskiej.
 • Analiza czynników konkurencyjności (szczególnie postępu technicznego, kapitału ludzkiego) w kontekście możliwości rozwojowych polskiej gospodarki.
 • Wymiana wiedzy pomiędzy ośrodkami akademickimi.
 • Wymiana wiedzy z zakresu badania konkurencyjności i gospodarki opartej na wiedzy.
 • Upowszechnienie wyników badań różnych ośrodków.
 • Możliwość nabycia publikacji wydawanych przez różne uczelnie i autorów.

11.00-11.15
Otwarcie konferencji

11.15-13.00 – Sesja 1:
Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki wiedzy

 • Prof. dr hab. Kazimierz Kuciński (SGH):
  „Europa jako zbiór rozmyty”
 • Dr Krzysztof Piech (SGH):
  „Metodologie pomiaru gospodarki wiedzy i innowacji – wyniki badań”
 • Prof. dr hab. Tomasz Michalski (SGH):
  „Miara poziomu gospodarki opartej na wiedzy – propozycja konstrukcji, wykorzystanie w klasyfikacji obiektów”
 • Prof. dr hab. Jan Bossak (SGH):
  „Konkurencyjność gospodarki Polski a proces integracji europejskiej i rozwoju gospodarki opartej o wiedzę”


13.00-13.30:

Przerwa obiadowa

13.30-14.30 – Sesja 2:
Gospodarka wiedzy w modelach ekonometrycznych

 • Prof. dr hab. Władysław Welfe (Uniwersytet Łódzki):
  „Ekonometryczne modelowanie gospodarki opartej na wiedzy”
 • Dr Krzysztof Cichy (AE w Poznaniu):
  „Kapitał ludzki i postęp techniczny w symulacyjnych modelach gospodarki”


14.45-16.30 – Sesja 3:

Kapitał intelektualny, systemy innowacji, zarządzanie wiedzą – wyniki badań (wnioski z konferencji)

 • Prof. dr hab. Irena Hejduk (SGH):
  „Wyzwania technologiczne w budowie gospodarki opartej na wiedzy”
 • Prof. dr hab. Urszula Płowiec (PAN):
  „Gospodarka wiedzy i innowacyjność Polski w ocenie uczestników VIII Kongresu PTE”
 • Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek (UMCS):
  „Wiedza i kapitał intelektualny jako czynniki sukcesu w warunkach nowej gospodarki – wnioski z konferencji międzynarodowych”
 • Prof. dr hab. Marzenna Weresa (SGH):
  „Innowacyjność jako podstawa budowania pozycji konkurencyjnej Polski w UE – stan i perspektywy”
 • Dr Piotr Wachowiak (SGH):
  „Sposób pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa”


16.30-16.45

Dyskusja i zakończenie konferencji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych
 • Instytut Przedsiębiorstwa
 • Instytut Wiedzy i Innowacji

Komitet Organizacyjny:

 • prof. dr hab. Tomasz Michalski
  – przewodniczący – kierownik Katedry Ubezpieczeń Gospodarczych, kierownik projektu, członek Rady Programowej Instytutu Wiedzy i Innowacji
 • prof. dr hab. Irena Lichniak
  – kierownik Instytutu Przedsiębiorstwa
 • dr Krzysztof Piech
  – prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji
 • dr Sylwia Pangsy-Kania
  – członek Zarządu Instytutu Wiedzy i Innowacji
 • Beata Mierzejewska
  Dominika Bosek

Dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracownicy Szkoły Głównej Handlowej przeprowadzili badania nt. „Konkurencyjność Polski wprocesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy”, których wyniki zostały zaprezentowane przez prof. J. Bossaka, prof. K. Kucińskiego, prof. T. Michalskiego (kierownik projektu) i dr K. Piecha. W ramach podsumowania badań w maju br. wydano publikację naukową pod redakcją prof. dr hab. T. Michalskiego oraz dr K. Piecha.

Korzystając z tej okazji organizatorzy zaprosili do wygłoszenia referatów pracowników naukowych z kilku polskich uczelni, którzy zajmują się badaniem zjawisk związanych z gospodarką wiedzy i innowacjami.

W konferencji uczestniczyło ok. 70 osób z wielu instytucji: pracownicy uczelni z całej Polski, instytucji panstwowych, samorządowych i pozarządowych, a także przedstawiciele firm.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924