Polityka gospodarcza
nr 5-6

thumb_07_okl_polityka_gospodarcza

 • Instytut Wiedzy
 • Warszawa 2001-2002 (s. 392)
 • Komitet redakcyjny, recenzenci:
  – Piotr Albiński,
  – Jan Kaja (redaktor naukowy),
  – Krzysztof Piech (sekretarz),
  – Abey Hailu Senbeta
 • Publikacja sfinansowana została ze środków sponsorów Katedry Polityki Gospodarczej oraz ze środków Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Publikacja dostępna w formie elektronicznej. Cały numer czasopisma można pobrać klikając TUTAJ [2,1 MB].
 1. Przedmowa [s.6]
 2. Kiedy Polska powinna stać się członkiem Unii Gospodarczej i Walutowej
  – Piotr Albiński [s.9]
 3. Podatek liniowy – szansa dla polskiej gospodarki?
  – Łukasz Arendt [s.22]
 4. Zmiany zachodzące w łańcuchu wartości instytucji sektora finansów detalicznych
  – Jarosław Augustyniak [s.36]
 5. Metodologiczne problemy diagnozowania współczesnych wahań koniunkturalnych
  – Ryszard Barczyk [s.43]
 6. Zadłużenie zagraniczne Polski: metody i możliwości spłaty
  – Monika Bodo [s.59]
 7. Mechanizmy i instrumenty polityki antyinflacyjnej w Polsce
  – Ryszard Broszkiewicz [s.71]
 8. Organizacja sektora gazowego i jego prywatyzacja
  – Ewa Fischer [s.84]
 9. Rosyjski sektor surowców energetycznych i jego znaczenie dla gospodarki
  Ewa Fischer [s.93]
 10. Pragmatyki szczególne – prywatyzacja „w resztkach”
  – Renata Gryglaszewska-Eckhardt [s.108]
 11. Instytucjonalizm i podejście instytucjonalne do polityki gospodarczej
  – Anna Horodecka [s.115]
 12. Polska administracja publiczna w świetle modelu Niskanena
  – Dariusz Jagiełło [s.144]
 13. Pośrednia i bezpośrednia prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
  – Roman Kisiel, Magdalena Wojarska [s.159]
 14. Wahania koniunkturalne a zmiany cen i stóp procentowych w wysokorozwiniętych gospodarkach rynkowych
  – Michał Kruszka [s.174]
 15. Polityka gospodarcza a wzrost międzynarodowej konkurencyjności gospodarki
  – Jan P. Lisicki [s.191]
 16. Polityka współpracy transgranicznej na polskich pograniczach wschodnich, północnych i południowych a przyspieszenie procesów integracyjnych Polski z państwami UE
  – Maciej Mindur [s.201]
 17. The forecast of GDP in economy of Slovak Republic by the year 2002
  – Andrea Nagyova [s.219]
 18. Tequila crisis i tequila effect
  – Krzysztof Piech [s.226]
 19. Etymologiczna i soktaryczna definicja polityki gospodarczej
  – Krzysztof Piech [s.237]
 20. Rodzaje cykli gospodarczych
  – Krzysztof Piech [s.262]
 21. Związek zasady subsydiarności z zasadą partnerstwa w polityce regionalnej Unii Europejskiej
  – Sylwia Religa [s.268]
 22. Tourism policy
  – Tarafa Shuraiki [s.274]
 23. Kierunki rozwoju handlu zagranicznego w warunkach gospodarki przejściowej Republiki Kazachstanu
  – Ludmiła Słobodzian [s.284]
 24. Structural adaptability of manufacturing in Central European countries during the transition
  – Martin Srholec [s.291]
 25. Proces infalcji w okresie polskiej transformacji ustrojowej
  – Monika Stępińska [s.312]
 26. Zarys metodologii badań ubóstwa
  – Małgorzata Sulmicka [s.319]
 27. Zależność między wahaniami koniunktury a sprzedażą mieszkań
  – Jerzy Tarajkowski [s.337]
 28. Zwolnienia przedmiotowe w podatku dochodowym od osób prawnych
  – Janina Wiśniewska [s.343]
 29. Polityka regionalna jako instrument podwyższania konkurencyjności polskich regionów
  – Dorota Wyszkowska [s.352]
 30. Istota i zakres polityki strukturalnej (wybrane zagadnienia)
  – Mirosław Zajdel [s.366]
 31. Stan i struktura bezrobocia w województwie łódzkim
  – Mirosław Zajdel [s.372]
 32. Stan i perspektywy finansów lokalnych
  – Włodzimierz Zasadzki, Irena Łucka [s.383]

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924