Polityka innowacyjna państwa
a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju

14-polityka-innowacyjna-panstwa-a-narodowa-strategia-konkurencyjnego-rozwoju

  • Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  • Gdańsk 2007
  • Recenzent: prof. Jan Bossak.

Zrozumienie splotu czynników, które w dobie globalizacji wpływają na konkurencyjność gospodarek, stanowi punkt wyjścia do prowadzenia polityki wspierającej wzrost gospodarczy. Celem książki jest wykazanie znaczenia polityki innowacyjnej w ukierunkowywaniu gospodarki na długookresowy wzrost i wyższy poziom konkurencyjności. Polityka innowacyjna została przeanalizowana na trzech płaszczyznach: makro- mezo- i mikroekonomicznej. Podkreślono m.in. aspekty kreowania narodowej zdolności innowacyjnej, instrumentarium regionalnej polityki innowacyjnej oraz znaczenie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w procesie budowania innowacyjnej struktury gospodarki. Szczególna uwaga została zwrócona na politykę innowacyjną Polski, ukazaną przez pryzmat narodowej strategii konkurencyjnego rozwoju.

Książka adresowana jest do studentów kierunków ekonomicznych, ekonomistów i polityków oraz czytelników zainteresowanych tematyką innowacyjności polskiej gospodarki w kontekście jej rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawy miejsca Polski w międzynarodowych rankingach konkurencyjności.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924