W 2008 roku prezes Instytutu brał udział w realizacji projektu pn.

 „BUDOWANIE INNOWACYJNEJ GOSPODARKI WIEDZY W POLSCE PRZY WYKORZYSTANIU FUNDUSZY STRUKTURALNYCH”.

prowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.