Prezes IWI, dr Krzysztof Piech, w 2009 roku uczestniczył w realizacji projektu pn.

„KOMPLEMENTARNOŚĆ I SYNERGIA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH NA TERENIE POLSKI WSCHODNIEJ W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH POLITYKI SPÓJNOŚCI ORAZ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 W KONTEKŚCIE PRIORYTETÓW STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO 2020 R.”