Instytut zrealizował dwa projekty o ww. tytule na zlecenie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie.
a) 1.10.2013-30.11.2013
Przeprowadzenie doradztwa w zakresie tworzenia strategii innowacyjnych oraz stworzenie opracowania pn. „Strategia Innowacyjna dla Firmy…” dla 21 firm z województwa warmińsko-mazurskiego (z powiatu elbląskiego, braniewskiego, ełckiego, węgorzewskiego, bartoszyckiego, giżyckiego i olsztyńskiego) z branż: usługowej, produkcyjnej i handlowej.
b) 9.09.2013-15.11.2013
Przeprowadzenie doradztwa w zakresie tworzenia strategii innowacyjnych oraz stworzenie opracowania pn. „Strategia Innowacyjna dla Firmy…” dla 19 firm z województwa warmińsko-mazurskiego (z powiatu elbląskiego, braniewskiego, ełckiego, węgorzewskiego) z branż: hotelarsko-gastronomicznej, produkcyjnej, handlowej, rekreacyjnej, doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i działalności rachunkowo-finansowej i usługowej.
W obu projektach w trakcie wywiadów oraz doradztwa w wymiarze 40 godzin dla każdej z firm, zbierano dane podstawowe dotyczące bieżącej i przeszłej działalności przedsiębiorstwa, jej otoczenia, czynników sukcesu, ryzyk i perspektyw rozwoju. Na podstawie opracowanego materiału pochodzącego z wypełnianych z przedsiębiorcami kwestionariuszy opracowywano podstawy dla sformułowania strategii rozwoju każdego przedsiębiorstwa z osobna.
Zakres przygotowywanych strategii obejmował m.in. punkty takie jak:
a) opracowanie analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem oferowanych produktów lub usług;
b) opracowanie analizy potencjału przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania;
c) opracowanie analizy w zakresie definiowania rynków docelowych działalności przedsiębiorstwa;
d) opracowanie analizy SWOT przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
e) opracowanie celów strategicznych w zakresie rozwoju firmy z uwzględnieniem produktów i usług innowacyjnych;
f) opracowanie w zakresie diagnozy i definiowania innowacji, jako elementu osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku;
g) opracowanie i wskazanie wraz z uzasadnieniem wyboru działań w ramach planowanej strategii przez przedsiębiorcę;
h) opracowanie analizy w zakresie wielkości kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
i) opracowanie analizy oceny opłacalności podjętych działań strategicznych;
j) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrażania strategii.

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924