Stanowisko w sprawie przekazanego do Sejmu w lipcu 2006 r. rządowego projektu zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, znoszącego 10% ulgę od darowizn przekazywanych przez osoby prawne na działalność społecznie użyteczną oraz na cele kultu religijnego, pt.

LIKWIDACJA 10% ULGI W CIT
– CIOSEM W DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ

Warszawa, 8 września 2006 r.

Uproszczenie systemu podatkowego poprzez likwidację ulg generalnie sprzyja rozwojowi kraju – tego typu działania powinny być popierane. Jednakże w przypadku inicjatywy rządu dotyczącej likwidacji możliwości odliczenia darowizn przekazanych przez osoby prawne na cele społecznie użyteczne od podstawy opodatkowania, Instytut Wiedzy i Innowacji stwierdza, że będzie to niekorzystne dla obywateli naszego kraju, będzie to ciosem w działalność społeczną w Polsce.

Wielkość funduszy wydawanych przez organizacje pozarządowe na cele prospołeczne znacznie się zmniejszy, gdyż zmniejszy się skala wpłat od przedsiębiorstw. Zmniejszeniu wydatków organizacji pozarządowych nie będzie towarzyszyło ich jednakowe zwiększenie po stronie rządu. Oznaczać to będzie spadek nakładów krajowych na realizację celów prospołecznych – co będzie skutkiem ubocznym powyższych zmian proponowanych przez rząd. Pozostaje to w sprzeczności z prospołecznymi postulatami koalicji rządzącej.

Chęć zwiększonego dysponowania funduszami prospołecznymi przez rząd zamiast przez organizacje pozarządowe oznaczać będzie również mniejszą efektywność ich wykorzystania, a większe – marnotrawstwo. Mniejsza jest bowiem efektywność funkcjonowania administracji rządowej w porównaniu do sektora pozarządowego.

Powyższe działanie ponadto godzi w promowaną przez Unię Europejską ideę budowy społeczeństwa obywatelskiego, opartego nie na dominującej roli rządu, a możliwie jak największym współudziale obywateli w rządzeniu.

Chęć rządu do zwiększenia dochodów budżetowych kosztem polskiego społeczeństwa powinna być zdecydowanie odrzucona. Instytut Wiedzy i Innowacji sprzeciwia się tej inicjatywie rządu.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924