Stanowisko w sprawie projektu stanowiska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie zmian w procedurach odprowadzania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego ujętych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych ustaw, pt.

PRZELEWANIE 1% PIT BEZPOŚREDNIO PRZEZ URZĘDY SKARBOWE
ROZWINIE DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ

Warszawa, 8 września 2006 r.

Proponowane przez rząd zmiany są bardzo korzystne dla organizacji pożytku publicznego. Przerzucenie procedur związanych z dokonywaniem przelewów z osób fizycznych na urzędy skarbowe sprawią, że będą one miały do dyspozycji więcej funduszy. Jednocześnie, proponowane zmiany nie skomplikują samego formularza zeznania podatkowego.

W odniesieniu do projektu stanowiska OFOP Instytut proponuje:

  • Ograniczenie podawania danych beneficjenta 1-procentowego odpisu do nazwy i ewentualnie numeru KRS, bez potrzeby podawania numeru konta (jest on znany urzędom skarbowym oraz KRS); podawanie numeru konta zwiększa ryzyko popełnienia pomyłki przez podatnika, wymaga zdobycia tych danych. Najlepsze rozwiązanie polegałoby jedynie na uwzględnieniu nazwy organizacji pożytku publicznego – spis w KRS wyklucza bowiem istnienie dwóch czy więcej organizacji o tej samej nazwie. Podanie zatem nazwy w zupełności powinno wystarczyć do identyfikacji beneficjenta.
  • Wycofanie się Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z proponowanych uzupełnień artykułu 4 ust. 5c oraz ust 5d, by nie komplikować proponowanych przez rząd zapisów.
  • Ministerstwo Finansów – co nie wynika z treści projektu rządowego – powinno zostać zobowiązane do zebrania z całego kraju informacji nt. kwot do przekazania organizacjom pożytku publicznego i do zagregowanego ich przelewania (w miejsce dokonywania przelewów przez poszczególne urzędy skarbowe). Informacje o wysokości przelewów powinny być ponadto podawane do publicznej wiadomości.
  • Rok podatkowy w Polsce kończy się 31 grudnia. Nie widzimy uzasadnienia dla ograniczania dostępu do środków dla organizacji pożytku publicznego tym jednostkom, które uzyskały tenże status po 30 listopada danego roku podatkowego. Krzywdziłoby to niektóre jednostki sektora pozarządowego.
  • Nie ma potrzeby publikowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego – spis ten prowadzi Krajowy Rejestr Sądowy. Wprowadzenie tego zapisu (oraz wspomnianego wyżej) niepotrzebnie utrudniłoby procedurę przekazywania odpisu podatku beneficjentom.
  • Ważną kwestią jest, by wskazać termin przekazania kwoty beneficjentowi. Jeśli ma to być 30 dni od momentu złożenia zeznania podatkowego, domyślnie oznacza to, że przelewy będą dokonywane indywidualnie przez każdy z urzędów skarbowych oddzielnie. O wiele prostszym rozwiązaniem jest dokonanie jednego przelewu do danej organizacji, co oznaczałoby wykonanie kilkuset przelewów w skali całego kraju, a nie wykonanie kilkuset tysięcy przelewów przez poszczególne urzędy skarbowe. Stąd proponujemy wprowadzenie zapisu, że przelew (jeden, zagregowany) powinien być dokonany przez ministerstwo finansów do 30 lipca (30 kwietnia + 3 miesiące).

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924