Zarząd:

Organ kierujący działalnością Instytutu, prowadzący jego sprawy Instytutu i reprezentujący go na zewnątrz.

dr Krzysztof Piech

dr Krzysztof Piech

Prezes Zarządu

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 linkedinfacebook twitter googleplus googlescholar reasearchgate quora skype tripadvisor github flickr youtube

dr Mirosława Żurek

dr Mirosława Żurek

członek Zarządu

BCC

linkedin facebook 

Rada instytutu:

Organ nadzorujący prace Instytutu.

Nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje również – na mocy statutu – minister właściwy do spraw gospodarki.

dr Grzegorz Szczodrowski

dr Grzegorz Szczodrowski

przewodniczący Rady

Uniwersytet Gdański

linkedin googlescholar reasearchgate

UG Wydział Ekonomiczny

prof. Tomasz Bernat

prof. Tomasz Bernat

członek Rady

Uniwersytet Szczeciński

linkedin reasearchgate

www.tomaszbernat.pl

Rada programowa:

Organ doradczy Zarządu i Rady Instytutu, wytyczający kierunki merytorycznej działalności Instytutu.

prof. Ewa Okoń-Horodyńska

prof. Ewa Okoń-Horodyńska

Przewodnicząca Rady

Uniwersytet Jagielloński

linkedin

Więcej...
 • Uniwersytet Jagielloński: Kierownik Katedry Ekonomii
 • Stypendia i wykłady w uczelniach amerykanskich i europejskich (m.in. University of Washington, CRNS w Paryżu, University of Sussex, Dandee University, Birmingham University, Hoechschule fuer Ekonomie, the Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences, Economic Institute Rotterdam, parki naukowo-technologiczne w Wielkiej Brytanii)
 • Kierownik projektów europejskich, m.in. w ramach Sci-Tech-Phare, Leonardo da Vinci, czy 5. Programu Ramowego UE (BASIC).
 • Jest autorką ponad 130 publikacji w j. polskim i angielskim, w tym redaktorem 23 książek naukowych takich cykli jak:
  1. „Innowacyjność a rozwój gospodarki Polski: siły motoryczne i bariery”,
  2. „Społeczna gospodarka rynkowa” (7 książek),
  3. „Instytucjonalizacja procesu transformacji w Polsce i na świecie” (6 książek), „Idea globalnego porządku – misje i scenariusze” (3 książki),
  4. „Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki”,
  5. „Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce” (współredakcja).
 • Współpracuje z European Association for Evolutionary Political Economy w Oxfordzie, Internationale Wissenschaftliche Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik IWVWW w Berlinie, COPE International w Nowym Jorku.
 • Jest członkiem zespołu konsultantów polityki innowacyjnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej CIPRE w Budapeszcie, członkiem Rady Naukowej Centrum Rozwoju Innowacji Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach oraz ORGMASZ w Warszawie, a także europejskim konsultantem ds. foresight.
 • B. wiceprzewodniczaca Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 • Była wiceminister w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji.
dr Attila Havas

dr Attila Havas

Węgierska Akademia Nauk (Budapeszt)

linkedin googlescholar reasearchgate

dr Anna Kaderabkova

dr Anna Kaderabkova

Uniwersytet Ekonomii i Zarządzania (Praga)

linkedin

prof. Janusz Kudła

prof. Janusz Kudła

Uniwersytet Warszawski

Więcej...

prof. Uniwersytetu Warszawskiego: Wydział Nauk Ekonomicznych

 • Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.
 • praca magisterska (1996): „Wielooddziałowy bank uniwersalny”
 • praca magisterska (1997): „Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych”
 • praca doktorska (1999): „Struktury organizacyjne banków komercyjnych w Polsce”

Zainteresowania naukowe:

 • Instrumenty finansowe
 • Ekonomia opodatkowania
 • Zarządzanie ryzykiem bankowym
 • Wycena przedsiębiorstw i banków
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Prawo bankowe
prof. Tomasz Michalski

prof. Tomasz Michalski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

linkedin reasearchgate

Więcej...
 • Szkoła Główna Handlowa: Kierownik Katedry Ubezpieczeń Gospodarczych (oraz Kierownik Zakładu Ryzyka i Ubezpieczeń).
 • Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki (1978 r.) oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych (1981 r.) Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego PAN, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego PAN, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości oraz International Atlantic Economic Society.
 • Ekspert i kierownik grantów badawczych z zakresu integracji europejskiej.
 • Specjalista z zakresu metod taksononomicznych i ich zastosowań do badania procesów integracji europejskiej, w tym z uwzglednieniem gospodarki wiedzy i innowacyjności.

Rada ekspertów:

Organ realizujący merytoryczną działalność Instytutu.

dr Krzysztof Cichy

dr Krzysztof Cichy

Wydział Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza

Quantum Physics Division

dr Magdalena Cyrek

dr Magdalena Cyrek

Uniwersytet Rzeszowski

UR EDU

Więcej...

Uniwersytet Rzeszowski: Katedra Mikroekonomii

 • Autorka ponad 80 publikacji naukowych z dziedziny ekonomii.
 • Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, w tym realizowane w ramach studiów podyplomowych.
 • Wyróżniona praca doktorska (2010): „Rozwój sektora usług w Polsce determinantą tworzenia miejsc pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.
 • Jest sekretarzem redakcji punktowanego czasopisma naukowego „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”.
 • Uczestniczy w organizacji corocznych konferencji naukowych z cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” oraz „Gospodarka Polski”.
 • Uczestnik projektów badawczych: „Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki Polski” oraz „Wpływ innowacji i inwestycji w kapitał ludzki na realną konwergencję Polski z wyżej rozwiniętymi krajami świata”.
 • Doświadczenia zagraniczne (staże, wizyty studyjne, wyjazdy dydaktyczne, konferencje naukowe): Wielka Brytania, Niemcy, Ukraina, Czechy.
 • Zainteresowania naukowe: zmiany struktur sektorowo-branżowych, rozwój sektora usług, gospodarka oparta na wiedzy, rynek pracy, nierówności społeczno-ekonomiczne.
dr Dominika Bosek-Rak

dr Dominika Bosek-Rak

Accenture

linkedin

prof. Bartosz Karaszewski

prof. Bartosz Karaszewski

Gdański Uniwersytet Medyczny

www.karaszewski.org

dr hab. Marek Kunasz

dr hab. Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński

googlescholar reasearchgate

www.kunasz.eu

dr inż. Janusz Marszalec

dr inż. Janusz Marszalec

Centrum Edisona

linkedin 

Beata Mierzejewska

Beata Mierzejewska

WYG Consulting, SGH w Warszawie

linkedin 

Krzysztof Mieszkowski

Krzysztof Mieszkowski

Komisja Europejska – Joint Research Centre (Sewilla)

(Członkostwo zawieszone ze względu na pracę w Komisji)

linkedin 

Joanna Osińska

Joanna Osińska

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (Waszyngton)

linkedin 

dr Andrzej Pawluczuk

dr Andrzej Pawluczuk

Politechnika Białostocka

linkedin googlescholar reasearchgate

dr Mikołaj Pindelski

dr Mikołaj Pindelski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

linkedin reasearchgate

 

dr Łukasz Puślecki

dr Łukasz Puślecki

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

linkedin googlescholar reasearchgate

dr Marek Radzikowski

dr Marek Radzikowski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

linkedin

Więcej...

Szkoła Główna Handlowa: Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Finansów w latach 2007-2013

 • Autor książki pt. „Kryzys argentyński. Wnioski dla Polski”, C.H. Beck, Warszawa 2004 oraz kilku artykułów naukowych.
 • Praca doktorska przygotowywana w ramach studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.
 • Stypendia zagraniczne:

– w Erasmus University Rotterdam,

– w Katedrze Ekonomii Massachusetts Institute of Technology, Cambridge (MA) – u prof. Oliviera Blancharda (stypendium Fulbrighta).

 

 • Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 • Pracował w:

– Narodowy Bank Polski: starszy specjalista w Departamencie Zagranicznym

– Forum Obywatelskiego Rozwoju (wicedyrektor).

Główne wyróżnienia i nagrody:

– laureat ogólnopolskiej nagrody Europrimus dla najlepszych studentów,

– dyplom Top Ten dla 10 najlepszych studentów SGH. Dyplom Rektora SGH dla trzech najlepszych studentów w roku akademickim,

– stypendysta Ministra Edukacji Naukowej oraz Labolatorium Kosmetycznego Dr Ireny Eris,

– nagrody Johnson & Johnson Polska oraz PriceWaterhouseCoopers.

 

 • Praca magisterska (2003): „Kryzys argentyński w latach 1999-2002: przebieg i przyczyny” (SGH – dyplom z wyróżnieniem). Promotor: prof. Leszek Balcerowicz. Recenzent: Krzysztof Piech.
dr Aneta Sokół

dr Aneta Sokół

Uniwersytet Szczeciński

reasearchgate

Maryla Wojcieszek

Maryla Wojcieszek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

linkedin

prof. Arkadiusz Świadek

prof. Arkadiusz Świadek

Uniwersytet Zielonogórski

linkedin googlescholar reasearchgate skype

dr Rafał Żelazny

dr Rafał Żelazny

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

linkedin facebook twitter googlescholar reasearchgate skype

www.rzelazny.pl

dr Ilona Tomaszewska

dr Ilona Tomaszewska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

linkedin

dr Rafał Wisła

dr Rafał Wisła

Uniwersytet Jagielloński

linkedin googlescholar

dr Gabriela Wronowska

dr Gabriela Wronowska

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

googlescholar

KTE UEK

dr Anna Zachorowska-Mazurkiewicz

dr Anna Zachorowska-Mazurkiewicz

Uniwersytet Jagielloński

ECON UJ

Współpracownicy:

Zarząd Instytutu realizuje swoje działania przy pomocy licznego grona osób. Instytut współpracował dotąd z następującymi osobami:

Eksperci, recenzenci, specjaliści:

 1. Monika Bekas – Ekspert
 2. prof. Zygmunt Bosiakowski – Recenzent
 3. prof. Henryk Ćwikliński – Recenzent
 4. prof. Zofia Dach – Recenzent
 5. Damian Dekowski – Tłumaczenia
 6. dr Tatiana Fic – Ekspert ds. modelowania ekonometrycznego
 7. Dominika Gierczyńska – konsultant
 8. dr Dariusz Gozdowski – Broker innowacji
 9. Maria Gólcz – researcher
 10. dr inż. Dariusz Górski – Broker innowacji
 11. Piotr Grodzki – Ekspert
 12. dr Monika Grottel – Ekspert
 13. dr Tomasz Herudziński – Broker innowacji
 14. dr inż. Agnieszka Jankowska – Broker innowacji
 15. Andrzej Jankowski – konsultant
 16. Dariusz Jastrzębski – researcher (metody ilościowe)
 17. dr Tomas Jeck (Bratysława) – Ekspert
 18. dr Ksenia Juszczak-Szelągowska – Broker innowacji
 19. Marcin Kaczmarczyk (doktorant SGH) – ekspert
 20. Rafał Kostecki – specjalista IT
 21. Marta Kowalczyk – researcher (analizy ilościowe)
 22. Michał Lachowicz – b. dyrektor generalny
 23. Kamil Marczak – researcher (koniunktura gospodarcza), konsultant
 24. Bogna Matuszewska-Munk – researcher, konsultant, Dyrektor biura, redaktor
 25. Władysława Czech-Matuszewska – Redaktor językowa
 26. Katarzyna Negacz (doktorantka SGH) – Redaktor
 27. dr inż. Małgorzata Nowacka – Broker innowacji
 28. Mikołaj Olszański – ekspert (ekonomia, e-biznes)
 29. prof. Witold Orłowski – Recenzent
 30. dr Renata Pajewska – ekspert, konsultant
 31. prof. Jacek Pietrucha – Recenzent
 32. Maciej Pilarczyk – specjalista IT
 33. Tomasz Podgorski – researcher
 34. dr Aneta Sokół – b. członek Zarządu, współautor, redaktor naukowa
 35. prof. Barbara Polszakiewcz – Recenzent
 36. dr hab. Bolesław Porter – Broker innowacji
 37. dr hab. Marian Rusek – Broker innowacji
 38. dr hab. Jarosława Rutkowska – Broker innowacji
 39. Piotr Skiba – Broker innowacji
 40. dr n. wet. Michał Skibniewski – Broker innowacji
 41. prof. Elżbieta Skrzypek – Recenzent
 42. dr Jan Slósarz – Broker innowacji
 43. Izabela Sosnowska – konsultant
 44. Ewa Szczęsna – Tłumaczenia
 45. Karol Szeplewicz – ekspert
 46. Anna Szynka – Ekspert
 47. Rafał Tomański – b. dyrektor generalny, b. pracownik Ministerstwa Finansów, laureat „Milionerów”
 48. Paulina Tomaszewicz – konsultant
 49. dr inż. Karol Tucki – Broker innowacji
 50. Kacper Wikieł – ekspert ds. informatyki
 51. dr Agnieszka Wysocka – konsultant
 52. dr Joanna Żukowska – Ekspert

Stażyści i praktykanci:

 1. Michał Bajerski
 2. Kamil Borkowski
 3. Dominika Bosek
 4. Anna Bzymek
 5. Magdalena Indyk
 6. Monika Jaworska
 7. Agata Kotowicz
 8. Konrad Kurza
 9. Dominika Łuciów
 10. Martyna Maciuch
 11. Helena Malewska
 12. Grzegorz Prochowicz
 13. Przemyslaw Sterliński
 14. Magdalena Stolińska
 15. Jarosław Strzałkowski
 16. Kamil Wierus
 17. Jan Glibowski
 18. Edyta Sztelmach
 19. Katarzyna Nowicka

Kwestie merytoryczne Instytut realizuje przy wsparciu Rady Ekspertów pod kierunkiem Rady Programowej.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924