INSTYTUT WIEDZY I INNOWACJI

to jednostka badawcza, wydawnictwo i think-tank specjalizujący się m.in. w następujących kwestiach:

 • Innowacyjność i nowoczesne technologie
  – w tym technologia rozproszonych rejestrów.
 • Analizy i prognozy makroekonomiczne
  – w tym koniunktura gospodarcza i kryzysy.
 • Analizy i prognozy rynków finansowych
  na rynkach globalnych, w tym kryptowalut.
 • Gospodarka wiedzy, szkolnictwo wyższe i nauka
  – w tym komercjalizacja wyników prac naukowych.
 • Strategie innowacyjne dla firm technologicznych
  – w tym wspieranie startupów fin-tech i bio-tech.

WYKORZYSTUJEMY WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE WIELU EKSPERTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

a także zaawansowane METODY ILOŚCIOWE
(ekonometria, modelowanie, optymalizacja, prognozowanie),

realizując prace eksperckie i doradcze m.in. dla:

 • ministerstw i urzędów,
 • uczelni wyższych i instytutów badawczych,
 • firm i startupów.

 

NASZYM MOTTEM JEST PROSTA RELACJA:

WIEDZA + INNOWACJE = ROZWÓJ

 

OSTATNIE PRACE

 

Badania nad jakością polityki publicznej w Polsce.

Audyt technologiczny w dużej uczelni publicznej.

Wsparcie komercjalizacji pomysłów naukowców.

Pomiary innowacyjności regionalnej w Europie.

Rozwój kryptowalut i technologii blockchain.

Zastosowania technologii w służbie zdrowia.

Oferta

Dla firm

Wykorzystujemy praktyczne doświadczenia z zakresu zarządzania oraz wyniki badań naukowych.

Jesteśmy instytutem badawczym, a nie zwykłą firmą konsultingową. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy wspierać firmy: od mikro, poprzez małe i średnie do dużych, proponując im wykorzystanie przede wszystkim naszej wiedzy naukowej w praktyce.

Opracowaliśmy strategie innowacji dla kilkudziesięciu firm, dostosowane każdorazowo do ich potrzeb i specyfiki. Były to przedsiębiorstwa z takich branż, jak: hotelarsko-gastronomiczna, produkcyjna, handlowa, rekreacyjna, doradcza, usługowa. Jesteśmy w stanie zaproponować działania innowacyjne we wszelkich zakresach: organizacyjnym, marketingowym, produktowym i procesowym.

Ponadto przygotowujemy produkty informatyczno-matematyczne, aby optymalizować procesy w firmie. Używamy w tym celu unikalnych, zaawansowanych algorytmów rozwiązań złożonych problemów, w których może występować kilkadziesiąt warunków ograniczających i jeszcze więcej zmiennych decyzyjnych. Usługa ta jest dedykowana co najmniej średnim firmom. W szczególności dotyczy ona optymalizacji wykorzystania:

 • zasobów ludzkich (w zakresie zaprojektowania optymalnych harmonogramów zmian pracowników, np. w szpitalach),
 • a także innych, np. energii elektrycznej, ciepła, logistyki i in.

Dla autorów

Publikujemy artykuły naukowe i książki z szeroko rozumianego zakresu ekonomii.

Wydaliśmy kilkadziesiąt książek naukowych z zakresu nauk ekonomicznych. Specjalizujemy się głównie w kwestiach innowacyjności i gospodarki wiedzy, co sprawia, że jesteśmy największym w kraju wydawnictwem o tym profilu publikacyjnym. Jedna z naszych książek uzyskała wyróżnienie Narodowego Banku Polskiego. Jednakże wykraczamy również poza te kwestie, wchodząc w zagadnienia makroekonomiczne, w tym głównie kryzysów gospodarczych i finansowych.

Opracowujemy również artykuły i książki o charakterze popularnonaukowym z zakresu naszej specjalizacji. Miedzy innymi wydaliśmy książkę poświęconą jednemu z największych odkryć w naukach ekonomicznych pod koniec XX wieku – powstaniu nowej teorii wzrostu.

Dostajemy od autorów wiele propozycji publikacji książek i artykułów. Nie wszystkim potrzebom możemy sprostać, ale zainteresowanych prosimy o kontakt. Zwracamy uwagę na oryginalność prac; mniej jesteśmy zainteresowani tekstami przeglądowymi, bardziej – analitycznymi, szczególnie z wykorzystaniem metod ilościowych.

Dla bibliotek i czytelników

Nasze publikacje można zakupić u nas lub przez pośredników.

Nasze wydawnictwo prowadzi działalność non-profit, tj. przychody z niej przekazywane są na działalność statutową związaną z kolejnymi publikacjami. Wydajemy książki naukowe w stosunkowo ograniczonym nakładzie (do 500 egz.). Z naszymi publikacjami można się zapoznać w większości bibliotek akademickich w kraju (gdzie przesyłamy egzemplarze obowiązkowe), w tym w pierwszej kolejności w dwóch najważniejszych – w Bibliotece Narodowej oraz w bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasze książki przekazujemy też, nieodpłatnie, do biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także do biblioteki Szkoły Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Londyńskiego (UCL SSEES).

Przekazywaniem książek do bibliotek na zasadach komercyjnych zajmują się nasi pośrednicy, np. Firma Księgarska Wiesława Juszczaka w Łodzi i Hurtownia Książek ABC w Poznaniu. Nasze publikacje mogą również nabyć osoby indywidualne za pośrednictwem Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki w Warszawie. Książki można zamawiać również bezpośrednio u nas(w przypadku osób fizycznych  możliwa jest również przedpłata na nasze konto). Niezależnie od sposobu nabycia, cena książek dla odbiorcy końcowego powinna być taka sama.

Część książek udostępniamy również w formie online na naszej stronie internetowej – bezpłatnie.

Dla urzędów

Dostarczamy wiedzy eksperckiej urzędom centralnym i regionalnym.

Przez długi czas jednymi z najważniejszych zleceniodawców naszego Instytutu były urzędy państwowe różnych szczebli. Dostarczaliśmy im wiedzę ekspercką z zakresu innowacyjności, społeczeństwa informacyjnego, szkolnictwa wyższego, szczegółowych rozwiązań z zakresu polityki gospodarczej i społecznej. Wykorzystywaliśmy w tym celu posiadaną wiedzę i doświadczenie zdobywane bezpośrednio w wiodących ośrodkach akademickich Europy i Azji. Posiadamy szerokie kontakty z naukowcami zwłaszcza z zakresu innowacyjności i polityki gospodarczej.

Nie podejmujemy się realizacji wszystkich, możliwych zleceń – starannie wybieramy te, które są zbieżne z naszą specjalizacją naukową. Startujemy w przetargach publicznych jako równoprawny konkurent dłużej działających na rynku jednostek. Wszystkie zlecenia tego typu zrealizowaliśmy dotąd prawidłowo.

Szczególnie interesują nas zadania, które mają charakter analityczny i badawczy, gdzie możemy zaprezentować się od naszej najmocniejszej strony – wykorzystania metod ilościowych. Podjęliśmy się m.in. wyzwania realizacji trudnego, trwającego ponad rok zlecenia, polegającego na dokonaniu pomiarów innowacyjności około 200 regionów w Europie. Było to badanie większe niż jeden z flagowych projektów Komisji Europejskiej w tym zakresie (Regional Innovation Scoreboard, przygotowywany przez Uniwersytet Maastricht). [tutaj dać zakładkę do tych badań] Ponadto wykorzystywaliśmy własne rozwinięcie modelu Hermin do oceny efektywności wykorzystania funduszy unijnych na poziomie regionów i kraju.

Dla instytutów

Realizujemy badania zlecane również przez inne instytuty badawcze państwowe i prywatne.

Postępująca na świecie specjalizacja nauki sprawia, że niektóre zadania realizowane przez pewne podmioty są na tyle złożone, że muszą być zlecane innym, posiadającym unikalną wiedzę, brakującą jednostce macierzystej. W takich sytuacjach nasz Instytut wykonuje prace (na zasadzie podwykonawcy lub głównego wykonawcy), które są zlecane/zamawiane przez inne instytuty badawcze zarówno państwowe, jak i prywatne. Realizowane dotąd prace dotyczyły głównie zastosowań zaawansowanych narzędzi ilościowych do modelowania i prognozowania gospodarczego oraz finansowego. Wykorzystywane były m.in. metody z zakresu ekonometrii, statystyki czy modelowania makroekonomicznego.

Ponadto realizowaliśmy zlecenia z zakresu analiz opisowych systemów innowacji, systemów edukacji (szkolnictwa zawodowego) kilkudziesięciu krajów w Europie i na świecie.

Dla startupowców

Wspieramy startupowców (mentoring, fundusze).

Posiadamy również praktyczne doświadczenie z zakresu zakładania i prowadzenia start-upów. Zdobywaliśmy ją w trakcie realizacji projektów dofinansowanych z Działania 8.1 POIG, a także realizacji innych. Kilka wspieranych przez nas start-upów odniosło międzynarodowy sukces.

Wcześniej dzięki  dofinansowaniu  MNiSW i NCBiR na pięciu uczelniach publicznych wdrożyliśmy holenderski program LIFE, w ramach którego około 300 studentów pod okiem kilku wykładowców realizowało (w ramach specjalnie zaprojektowanych w tym celu zajęć) konkretne zadania zlecane przez firmy prywatne, urzędy i organizacje pozarządowe.

Prezes Instytutu był pierwszym w kraju wykładowcą uczelni publicznej, który wprowadził przedmiot „Start-up technologiczny”. Dzięki temu już ponad 100 studentów mogło sprawdzić/skonfrontować swoje idee biznesowe. Niektóre z nich zostały wdrożone. Szczególny nacisk jest kładziony na podejście lean start-up dostosowane do polskich realiów biznesowych.

W niektóre projekty angażujemy się bezpośrednio jako inwestor instytucjonalny (obejmując udziały) lub prywatny (business angel). Niektóre z nich rozwijają się obecnie w skali międzynarodowej.

Dla partii politycznych

Doradzamy wszystkim zainteresowanym rozwojem kraju partiom.

Nasz Instytut jest również organizacją sieciową ekspertów typu think-tank. Należymy do organizacji The Stockholm Network. W przeciwieństwie do podobnych organizacji w naszym kraju (np. Instytut Sobieskiego, Instytut Obywatelski), nie jesteśmy związani z żadną opcją polityczną. Nasi eksperci mają własne poglądy polityczne, czasami bardzo odmienne, jednak dążymy do konsensusu w proponowaniu zmian i reform z myślą przede wszystkim o dobru kraju. Nasz Instytut powstał po to, by wypełnić lukę w wiedzy eksperckiej z zakresu gospodarki wiedzy i innowacyjności. Jednakże podejmujemy się też zadań z wykraczających poza te kwestie, obejmujących całość polityki publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem tego, w czym jesteśmy szczególnie „mocni” – polityki gospodarczej oraz ekonomicznych konsekwencji polityki społecznej.

Nasi eksperci doradzali dotąd kilku partiom politycznym lub angażowali się w działalność wspierających je think-tanków. Nasze idee można (było) znaleźć w programach wyborczych takich partii, jak (alfabetycznie): .Nowoczesna, Partia Kobiet, Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość. Jesteśmy gotowi służyć wsparciem eksperckim każdej opcji politycznej, której leży na sercu rozwój kraju – zgodnie ze statutowym celem naszego Instytutu. Uważamy, że rozwój gospodarczy kraju jest rzeczą ważniejszą niż osobiste poglądy polityczne.

Nasi eksperci podejmowali się tworzenia nawet całych programów partii (kierując siecią ponad 100 ekspertów), obszernych fragmentów w zakresie gospodarki, a także szczegółowych, bardzo specyficznych zagadnień.

Dla naukowców

Pomagamy w komercjalizacji wyników prac naukowych.

Doświadczenie z zakresu komercjalizacji wyników prac naukowych wykorzystujemy w celu doradzania innym naukowcom, jak mogliby wykorzystywać w praktyce biznesowej wypracowaną przez siebie, unikalną wiedzę naukową. Innymi słowy, pomagamy w zakładaniu firm odpryskowych na podstawie własnych doświadczeń. W jednej z dużych uczelni publicznych dokonaliśmy identyfikacji i oceny ponad 150 pomysłów biznesowych, z których kilka – w drodze konkursu  ocenianego przez ponad 20 ekspertów – zostało jej projektami flagowymi.

W niektóre przedsięwzięcia angażujemy się aktywnie i bezpośrednio, współdziałając z poszczególnymi naukowcami. Szczególnie dotyczy to wybranych projektów z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych, informatycznych. Ułatwiamy m.in. pozyskanie finansowania zarówno w formie grantów, jak i inwestycji prywatnych podmiotów (np. VC).

Instytut w liczbach:

rok powstania Instytutu

artykułów

osób związanych z IWI

publikacji książkowych

O nas

Rozwój UE

Dlaczego wiedza i innowacje są ważne dla rozwoju Europy?

Wiedza i innowacje w UE

Zachodnioeuropejscy intelektualiści pod koniec lat 90. XX w. zdali sobie sprawę z tego, że Europa traci konkurencyjność w porównaniu do Stanów Zjednoczonych. Zaczęto poszukiwać przyczyn tego procesu i pomysłów na przezwyciężenie tych problemów. W końcu przekonano polityków do zajęcia się tym problemem.

 

Odpowiedzią była agenda lizbońska z 2000 r. (zwana też Strategią Lizbońską), w której Unia Europejska postawiła przed sobą ambitny cel: w ciągu 10 lat stać się najbardziej konkurencyjną gospodarką opartą na wiedzy na świecie. By to osiągnąć zamierzano podnieść wydatki na działalność badawczo-rozwojową do 3% PKB, z których 2/3 nakładów miało pochodzić z sektora prywatnego.

Strategię przyjmowano na fali entuzjazmu wobec technologii teleinformatycznych (bańka dotcomów). Mimo dążeń Wielkiej Brytanii do akcentowania głównie wolnorynkowych rozwiązań, bardziej etatystycznie nastawione kraje wymogły większe skoncentrowanie się na kwestiach społecznych. Ponadto, akcentując gospodarkę opartą na wiedzy, zaniedbano kwestie instytucjonalne oraz innowacji nie tylko w dziedzinie informatyki.

 

W obliczu fiaska Strategii lizbońskiej – był to w końcu pierwszy tego typu dokument UE –wiosną 2005 r. „odnowiono” ją. W większej mierze skoncentrowano się na wzroście gospodarczym i na jakości miejsc pracy. Zrozumiano, że nie sama wiedza jest kluczem do sukcesu – niezmiernie ważne są też innowacje. Kwestie te jednak w praktyce polityk gospodarczych zostały odłożone na później w wyniku wielkiego kryzysu finansowego, który objął Europę pod koniec dekady.

 

Główne założenia Strategii były kontynuowane w następnej, przyjętej w 2010 r., zwanej „Europa 2020”. Innowacje stały się jednym z pięciu, najważniejszych celów, a Unia Innowacji – jedną z siedmiu inicjatyw przewodnich. Dokument ten, wyznaczający cele do zrealizowania do 2020 r., obejmuje całość zagadnień społecznych i gospodarczych, bez koncentracji np. na stymulowaniu wzrostu. Niewystarczająco podkreślono kwestie reformowania szkolnictwa wyższego i nauki, jako ważnych prerekwizytów podnoszenia innowacyjności gospodarki.

W porównaniu do USA, w UE dominują badania podstawowe – nie skierowane na zastosowania komercyjne. W skali całej UE krajowe systemy innowacji są zdefragmentowane – każdy kraj ma inne, często nieefektywne instrumenty ich wspierania. Politycy niektórych krajów, zwłaszcza postsocjalistycznych, nadal przekonani są, że rozwój można wspierać głównie za pomocą środków publicznych. Wiele teorii ekonomicznych popartych badaniami empirycznymi (również naszego Instytutu) pokazują, że nie jest to właściwa droga. Ponadto, występują też duże różnice regionalne, zaś najmniej innowacyjne obszary nie zawsze wystarczająco szybko poprawiają swoją sytuację (co również znajduje potwierdzenie w naszych badaniach).

 

Nasza wizja Polski

Transformacja do gospodarki wiedzy i innowacji

Mimo olbrzymich postępów od rozpoczęcia transformacji systemowej, niski poziom, z którego startowaliśmy sprawia, że Polska wciąż jest jednym z biedniejszych krajów w UE. Kilka z najbiedniejszych regionów UE znajduje się właśnie w naszym kraju. Konkurencyjność polskiej gospodarki – choć się poprawia – nadal jest niska i bazuje raczej na prostych czynnikach, takich jak tania siła robocza, a nie jest oparta na wiedzy i innowacjach, czy na sprawnie funkcjonującym państwie.

Przez kilka lat wstrzymane były reformy strukturalne, w tym nawet obejmujące przechodzenie do pełniejszej gospodarki rynkowej. Tymczasem, bardziej rozwinięte kraje rozpoczęły już dwie-trzy dekady temu nową transformację – do gospodarek, których rozwój oparty byłby na wiedzy i innowacji. Niektóre z nich natrafiły bowiem na bariery cywilizacyjne rozwoju, których nie można inaczej rozwiązać, niż przez działalność innowacyjną podbudowaną odpowiednio zaawansowaną wiedzą. Określa się je mianem „pułapki średniego dochodu”.

 

Wyzwania dla Polski

Jeszcze w 2006 r. pisaliśmy, że „Polska – na swoim obecnym etapie rozwoju – stoi przed dwoma wyzwaniami:

 1. dokończeniem transformacji do gospodarki rynkowej oraz
 2. rozpoczęciem transformacji do gospodarki wiedzy i innowacji.”

Słowa te są wciąż aktualne. Chcielibyśmy widzieć naszą gospodarkę jako dynamiczną, szybko rozwijającą się i to nie przez rok czy dwa, ale przez całą dekadę. Byłoby to możliwe, m.in. dzięki reformom instytucjonalnym i strukturalnym, zmierzającym do zintensyfikowania wykorzystania wiedzy i innowacji w procesach wzrostu. Dlatego m.in. powstał Instytut Wiedzy i Innowacji: by wspomóc przygotowanie Polski do transformacji do gospodarki wiedzy i innowacji, poprzez wsparcie eksperckie tego procesu. By uświadomić politykom i społeczeństwu rzeczy, o których często się na co dzień nie pamięta:

 • o potrzebach następnych pokoleń,
 • o możliwości przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego do 7% czy nawet 10% rocznie przez kilka(naście) nawet lat.

To powinno być głównym celem polityki gospodarczej rządów naszego kraju. Nie kontynuowanie bieżących sporów politycznych, ale szerokie – na wzór Irlandii – porozumienie społeczne i polityczne wokół paradygmatów przyszłości kraju, a następnie jego konsekwentne realizowanie. To jest nam wszystkim potrzebne – i naszym dzieciom.

 

Realizacja wyzwań rozwojowych

Chęć korzystania ze środków unijnych oznaczała konieczność akceptacji celów lizbońskich. Dlatego też powstały dwa wieloletnie programy: „Kapitał Ludzki” i „Innowacyjna Gospodarka”. Jednakże, mimo wyrażanych przez nas obaw w czasie konsultacji społecznych czy wczesnych ewaluacji tych programów, że nie da się zbudować gospodarki wiedzy i innowacji tylko za pomocą środków publicznych, politycy i urzędnicy wybrali łatwiejszą drogę. Nie dokonali reform strukturalnych, by spotęgować efekty wielu miliardów euro wydanych na „wiedzę i innowacje”. Efektywność wydatkowania tych środków, tak jak to przewidywała teoria, z perspektywy czasu – musiała okazać się niewielka.

Myśleliśmy, że kilka lat realizacji tych, wielomiliardowych programów, pozwoli na wyciągnięcie wniosków i zaproponowanie znacznie lepszych strategii w kolejnej perspektywie finansowej lat 2013-2020. Jednakże tak się nie stało. Zmieniła się rzeczywistość gospodarcza na świecie i w UE, do której te programy starano się dostosować. Jednakże nadal nie były wplecione w całość polityki publicznej kraju. W efekcie nadal są one skoncentrowane na wydawaniu, a nie inwestowaniu. Jako ekonomiści, nie zgadzamy się z takim podejściem.

Zmiany polityczne z 2015 r. przyniosły nadzieję zmiany podejścia władz. Na początku 2016 r. stworzono Radę ds. Innowacyjności, umiejscawiając ją na najwyższych szczeblach władzy – coś, co postulowaliśmy już kilka lat wcześniej (wzorując się na innych krajach). Kwestiom unowocześniania kraju nadano jeden z głównych priorytetów (choć obok nich pojawiło się sporo innych o charakterze socjalnym). Zrozumiano zagrożenia związane z „pułapką średniego dochodu” i postanowiono im przeciwdziałać.

Jednakże, pogarszające się stosunki międzynarodowe i systemowe wydają się utrudniać możliwość wspierania rozwoju kraju przy wykorzystaniu kapitału prywatnego (zagranicznego i krajowego). Stąd władze skupiają się na środkach publicznych. Tymczasem, doświadczenia wielu krajów pokazują, że jest to ryzykowne. W dodatku, zbliża się dno obecnego cyklu koniunkturalnego, które może być poprzedzony przez kolejny kryzys finansowy w Europie. Prowadzenie wtedy polityki prorozwojowej w oparciu o wiedzę i innowacje będzie o wiele trudniejsze, a samo zainteresowanie nią zostanie odłożone, by zająć się bieżącymi problemami.

Misja i cele Instytutu

Dlaczego powstał Instytut i jak się dotąd rozwijał?

MISJA INSTYTUTU:
Doprowadzenie do szybkiego rozwoju
społeczno-gospodarczego Polski.

CEL INSTYTUTU:
Promowanie i wspomaganie rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na wiedzy i innowacjach poprzez działalność opiniotwórczą, wydawniczą, naukowo-badawczą, edukacyjną i ekspercką.

 

Cele te realizujemy poprzez wiele działań: począwszy od zaangażowania w prace doradcze dla różnego rodzaju jednostek publicznych czy politycznych, kończąc na współpracy z przedsiębiorstwami, studentami, naukowcami. Rozwoju nie da się przyspieszyć za pomocą jednego działania, jednej reformy. Zwłaszcza, jeśli miałby to być rozwój realizowany w oparciu o paradygmat nowoczesności, gdzie niezbędne byłoby konkurowanie ze znacznie większymi, bogatszymi, sprawniejszymi w realizowaniu polityki publicznej krajami. Potrzebnych są dziesiątki, setki inicjatyw, których podjęcie wymaga nie tyle wiedzy teoretycznej, nie tyle mocy politycznej, co unikalnej kombinacji wiedzy i doświadczenia biznesowego, akademickiego oraz politycznego. Naszym zdaniem, tylko w ten sposób możne się udać zbudowanie gospodarki, której rozwój oparty byłby na wiedzy i innowacjach.

 

Instytut Wiedzy i Innowacji to jedyny w kraju, niezależny, samofinansujący się instytut badawczy specjalizujący się w problematyce gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności.

Początki sięgają 2001 r., kiedy to przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie powstał Instytut Wiedzy (IW). Jego współzałożycielem i pierwszym prezesem był dr Krzysztof Piech – pracownik SGH. Była to fundacja non-profit typu spin-out. Instytut ten zorganizował kilka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji oraz seminariów; wydanych zostało również kilka książek (w tym w języku angielskim). Działalność ta była wspierana finansowo przez PARP, NBP, IVF, UKIE. Współdziałał z PTE, BCC, uczelniami wyższymi w kraju i za granicą.

 

W 2006 r. powstał w nowej formie organizacyjnej (już jako spin-off — działający niezależnie od macierzystej uczelni) i z nowym składem osobowym – Instytut Wiedzy i Innowacji. Jego prezesem jest ponownie dr Krzysztof Piech. Przewodniczącą Rady Programowej jest prof. Ewa Okoń-Horodyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, b. wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Geneza i rozwój Instytutu

Czym jest nasz Instytut i co dotąd robił?

Istnieje wiele jednostek, posiadających w nazwie słowo „instytut”. Słowo to oznacza jednostkę, która prowadzi działalność naukową (i czasami – dydaktyczną), publikującą wyniki swoich badań. Wiele z takich podmiotów powstałych w ostatnich latach jest „instytutami” tylko z nazwy, w praktyce nie będąc zaangażowanymi w jakiekolwiek zadania naukowe.

 

Na świecie większość prac wdrożeniowych prowadzona jest przez instytuty (lub odpowiadające im jednostki) prywatne – często zakładane przy lub wewnątrz firm. Instytut Wiedzy i Innowacji jest samodzielną niepubliczną jednostką badawczą, lecz nie prywatną. Nie prowadzi działalności gospodarczej, a jej działalność nie jest nastawiona na odnoszenie zysku. Nie posiada udziałowców, właścicieli itp.

Instytut Wiedzy i Innowacji spełnia wymogi definicji jednostki naukowej w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Oprócz ciągłej działalności naukowej i rozwojowej, prowadzona jest w nim działalność edukacyjna (lecz nie szkoleniowa, dydaktyczna – nie konkurujemy pod tym względem z firmami szkoleniowymi czy uczelniami), a także publikacyjna. Jednak podobnie jak w przypadku innych instytutów, np. PAN, nasza działalność Instytutu Wiedzy i Innowacji ma charakter głównie naukowy, nie dydaktyczny. Nie jest prowadzona regularna działalność dydaktyczna, zaś prowadzone szkolenia realizowane są zgodnie z jednorazowymi zamówieniami ministerstw (również z innych krajów) i przedsiębiorstw.

 

Działalność naukowa Instytutu finansowana jest z zamówień realizowanych na zlecenie ministerstw i jego agend (urzędów marszałkowskich, agencji rządowych, instytutów badawczych), a także na zlecenie podmiotów prywatnych. Najważniejsze projekty to:

Inkubator Innowacyjności SGGW – przeprowadzenie (2014-2015) badań otoczenia biznesowego uczelni oraz możliwości komercjalizacji odkryć naukowych i wynalazków pracowników uczelni.

Pozycja innowacyjna Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy – projekt badawczy realizowany w latach 2014-2015.

– Modelowanie gospodarki polskiej oraz symulacje i prognozowanie makroekonomiczne oraz regionalne.

Rozwój oraz polityka gospodarcza i społeczna Polski – cykliczne badania jakości polityk publicznych w Polsce (badanie własne).

W zakresie współpracy z tzw. praktyką gospodarczą, Instytut zrealizował następujące, ważniejsze projekty:

 • Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej (od 2012 r.), w tym startupów w Polsce i na Ukrainie (prowadzenie szkoleń, mentoring, wsparcie organizacyjne).
 • „Wiedza kluczem do sukcesu” (2013) – przygotowanie ponad 40 strategii innowacji dla firm województwa warmińsko-mazurskiego.
 • „Audyt technologiczny SGGW” (2014-2015) – przygotowanie analiz proof of concept i analiz przedwdrożeniowych dla kilku, flagowych projektów o największym potencjale komercjalizacyjnym uczelni.

 

W zakresie upowszechniania wyników badań, Instytut wydał ponad 30 książek, a także zorganizował kilka konferencji, w tym m.in.:

– cykl seminariów bitcoinowych, w latach 2013-2014 (Szkoła Główna Handlowa);

– cykl konferencji „Wiedza i Innowacje” w latach 2007-2009 (Uniwersytet Jagielloński);

– współorganizacja cyklu Konferencji Naukowych Młodych Ekonomistów w latach 2006-2012 (różne ośrodki akademickie).

 

Najważniejsze publikacje to:

 • Pozycja innowacyjna Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy – trzy opracowania przygotowane w maju 2014, w listopadzie 2014 oraz w marcu 2015 r. wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
 • Trylogia nt. kryzysów:
 • Ostatni światowy kryzys finansowy: przyczyny, przebieg, polityka, przedsiębiorstwa
 • Kryzysy światowe i recesje: teoria, historia, przykłady
 • Kryzysy końca xx wieku: wybrane przypadki

AKTUALNOŚCI

FACEBOOK


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924